Høring - NOU 2024:2 I samspill med naturen - Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge

Klima- og miljødepartementet sender på høring Naturrisikoutvalgets NOU 2024: 2 I samspill med naturen – naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge. Det gis utsatt høringsfrist til 30. juni 2024. (Opprinnelig høringsfrist var 15.06.2024). Dagen etter høringsfristen vil departementet publisere høringsuttalelsene som har kommet inn.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.06.2024

Vår ref.: 24/990

Klima- og miljødepartementet sender på høring Naturrisikoutvalgets NOU 2024: 2 I samspill med naturen – naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge. Naturrisikoutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 22. juni 2022.

Utvalgets mandat var blant annet å beskrive hva naturrisiko er, vurdere hvordan næringer og sektorer i Norge og samfunnet er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold, og se på hvordan aktører i offentlig og privat sektor kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte.

Naturrisikoutvalgets utredning ble overlevert klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen 12. februar 2024.

Klima- og miljødepartementet inviterer høringsinstansene til å vurdere Naturrisikoutvalgets NOU.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. Ved tekniske problemer kan innspill, med referanse (24/990), i stedet sendes på e-post til postmottak@kld.dep.no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt.

Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no.

Høringsfrist er 15. juni 2024.

Øyvind Andreassen (e.f.)
avdelingsdirektør
Eli Marie Næss
seniorrådgiver

A/S Norske Shell
Abelia
Advokatforeningen
AF-gruppen
Akademikerne
Alle fylkeskommuner
Alle kommuner
Alle statsforvaltere
Animalia
Arbeidstilsynet
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
Artsdatabanken
Asplan Viak AS
Attac Norge
Avfall Norge
Avinor AS
Bane NOR SF
Bioteknologirådet
Bivdi Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon
Bivdu
Bjerknessenteret for klimaforskning
Boligbyggelaget USBL
Bygg og Bevar
Byggenæringens landsforening
Byggevareindustriens forening
Byggfakta AS
Byggmesterforbundet
CICERO Senter for klimaforskning
COWI AS
Deloitte
Den norske Helsingforskomité
Den norske Revisorforening
Den norske turistforening
Den norske veterinærforening
Departementene
Det norske veritas - DNV GL
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)
Drivkraft Norge
Enova SF
Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg
Esso Norge AS
Fagpressen
Fellesforbundet
Finans Norge
Finanstilsynet
Fiskebåt
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for finansfag
Foreningen fredet
Fornybar Norge
Fornybar Norge
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Fortum Oslo Varme AS
Forum for miljøteknologi
Forum for natur og friluftsliv
Forum for utvikling og miljø
Framtiden i våre hender
Fridtjof Nansens Institutt
Friluftsrådenes landsforbund
Gartnerhallen SA
Greenpeace
Hafslund AS
Handel og Kontor i Norge
Handelshøyskolen BI
Havforskningsinstituttet
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Hurtigruten AS
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Industri Energi
Innovasjon Norge
Jernbanedirektoratet
Kartverket
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
Klagenemnda for miljøinformasjon
Klimarealistene
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Konkurransetilsynet
Kornbøndenes interesseorganisasjon
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kulturrådet
Kystrederiene
Kystrederiene/Brønnbåteiernes forening
Kystskogbruket
Kystvakten
Kystverket
La humla suse
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Luftfartstilsynet
Maskinentreprenørenes forbund
Matmerk
Mattilsynet
Mediebedriftenes landsforening
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Miljøstiftelsen Bellona
Motvind Norge
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt nettverk for botaniske hager, Naturhistorisk museum
Natur og ungdom
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Naturvernforbundet
Nelfo
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid
NGU Norges geologiske undersøkelse
NHO Logistikk og Transport
NHO Luftfart
NHO Mat og drikke
NHO Reiseliv
NHO Sjøfart
NHO Transport
NITO – Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
NOAH for dyrs rettigheter
Nofima AS
Norcem AS
Norconsult AS
Nord universitet
Nordisk konservatorforbund - Norge (NKF-N)
Norges astma- og allergiforbund
Norges Automobil-Forbund (NAF)
Norges bank
Norges bilbransjeforbund
Norges bondelag
Norges bygg- og eiendomsforening
Norges fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges kulturvernforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges kystfiskarlag
Norges Lastebileier-Forbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges miljøvernforbund
Norges pelsdyralslag
Norges rederiforbund
Norges skogeierforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsif
Norsk almenningsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk bioenergiforening (NoBio)
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk byggtjeneste AS
Norsk eiendom
Norsk elbilforening
Norsk fjernvarme
Norsk forening for fartøyvern
Norsk forening mot støy
Norsk friluftsliv
Norsk gartnerforbund
Norsk gjenvinning AS
Norsk Hydro ASA
Norsk industri
Norsk inistitutt for luftforskning
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for vannforskning
Norsk Journalistlag
Norsk kommunalteknisk forening
Norsk kulturarv
Norsk kulturminnefond
Norsk landbruksrådgiving
Norsk landbrukssamvirke
Norsk maritimt museum
Norsk olje og gass
Norsk ornitologisk forening
Norsk plantevernforening
Norsk polarinstitutt
Norsk presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk sau og geit
Norsk vann BA
Norsk varme
Norsk varmepumpeforening
Norsk zoologisk forening
Norske boligbyggelags landsforbund (NBBL)
Norske felleskjøp SA
Norske havner
Norske lakseelver
Norske landbrukstjenester
Norske reindriftsamers landsforbund
Norske sjømatbedrifters landsforening
NORSKOG
Nortura SA
NSA Norsk taredyrkerforening
NTNU Vitenskapsmuseet
Nye Veier AS
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets NOx-fond
Odfjell Oceanwind
Oljedirektoratet
OsloMet - storbyuniversitetet
Pelagisk forening
Personvernkommisjonen
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
PwC
Rambøll Norge AS
Regelrådet
Regnskap Norge
Regnskogfondet
Riksantikvaren
Røde Kors
Rådgivende ingeniørers forening
SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold
Sametinget
Samfunnsbedriftene
SINTEF
SIVA Senter for industrivekst
Sjøfartsdirektoratet
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Småkraftforeninga
Spire - Utviklingsfondets ungdom
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statkraft
Statnett SF
Statsbygg
Statskog SF
Stavanger maritime museum
Stiftelsen Bergens sjøfartsmuseum
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stiftelsen Miljøfyrtårn
Stiftelsen Miljømerking
Svalbards Miljøvernfond
Sysselmannen på Svalbard
TINE SA
Tolldirektoratet
Transportøkonomisk institutt
Treindustrien
Tromsø Museum, Universitetsmuseet
TYR Norsk kjøttfeavlslag
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Utmarkskommunenes sammenslutning
Utviklingsfondet
Veidekke ASA
Vellenes fellesorganisasjon
Vitenskapskomiteen for mat og miljø
WWF-Norge
Yara Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ZERO - Zero Emission Resource Organisation
ØKOKRIM