Klimastatus og -plan

Regjeringens klimastatus og -plan viser hvordan Norge ligger an til å nå klimamålene og presenterer et styringssystem og regjeringens plan for å oppfylle målene.

Klimastatus og -plan viser hvordan regjeringen ligger an til å nå klimaforpliktelser og -mål, samt oppsummerer regjeringens klimapolitikk. Klimastatus og -plan er også regjeringens rapportering etter klimaloven, og legges fram til Stortinget som et særskilt tillegg til Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon.

Last ned regjeringens klimastatus og –plan 2023 her.

Klimastatus og -plan legges frem som et vedlegg til statsbudsjettet.

Last ned Klima- og miljødepartementets budsjettdokumenter her.

Dokumentasjonsnotat om beregning av utslippseffekt

Det er utarbeidet et dokumentasjonsnotat om hvordan utslippseffekt av virkemidler og tiltak i regjeringens klimastatus og -plan er beregnet. I klimastatus og -plan for budsjettåret 2023 er utslippseffekten presentert i tabell 4.4. For klima- og miljøavgiftene redegjøres det også for utslippseffekter beregnet med KAJA-modellen og anslag på utslippseffekt i kapittel 5 «Klimaeffekt av framlagt budsjett».

Dokumentasjonsnotatet inneholder en oversikt over hvilke virkemidler som ligger i de to kategoriene «Regjeringens forslag til klimavirkemidler i 2023-budsjettet, inkl. videre opptrapping av klimagassavgift» og «Verkemiddel og politikk det blir arbeidd med».