Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2023

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med om lag 4,7 prosent, eller om lag 2,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter, fra 2022 til 2023.

– Dette er gledelige tall. Dette viser at klimapolitikken fungerer. Vår jobb blir å holde tempoet oppe. Blant annet har elektrifisering av sokkelen og flere elbiler bidratt til utslippsreduksjonen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Fredag la SSB fram foreløpige utslippstall for 2023. De viser en klar nedgang i utslipp av klimagasser: Klar nedgang i utslipp av klimagasser i 2023 – SSB

– Med regjeringens «Grønn bok» har vi en plan om å fortsette å kutte utslipp i tiden fremover. Vi har trappet opp klimapolitikken gjennom økt støtte til klimatiltak, avgift og krav. Vi har økt støtten til bedrifter gjennom Enova for å fremme innovasjon og utvikling av ny teknologi for å kutte utslipp. Regjeringen har bidratt til at vi er godt i gang med å elektrifisere biler, busser, tunge kjøretøy og ferger. Gjennom CO2-kompensasjonsordningen for industrien er vi enige om at opptil 19,6 milliarder kroner skal gå til klimatiltak i bedriftene fram til 2030, sier Eriksen.

De siste årene har stadig nye varmerekorder og ekstreme værhendelser vist at klimaendringene er i full gang. Effektive tiltak for å redusere klimagassutslippene er nødvendig verden over for å nå målene i Parisavtalen.

– Klima- og naturkrisen er alvorlig, og regjeringen har satt seg ambisiøse mål. Sommeren 2023 var den varmeste sommeren som noen gang er registrert i verden og klimaendringer har bidratt til økt tørke i flere regioner. Vi opplever mer ekstremvær enn tidligere og ytterligere temperaturøkninger vil bidra til å forverre situasjonen, sier klima- og miljøministeren.

I regjeringens klimastatus og -plan som legges fram årlig sammen med statsbudsjettet, er det en rekke tiltaksom er anslått å gi betydelige utslippsreduksjoner. Klimastatus og -plan oppdateres årlig, slik at regjeringen kan tilpasse klimapolitikken underveis. Regjeringen vil også legge fram en ny klimamelding for Stortinget.

Tallene fra SSB er foreløpige. De endelige tallene kommer mot slutten av året.