EUs klimapakke Klar for 55 (Fit for 55)

Klimapakken "Klar for 55" (Fit for 55) skal gjøre at EU når målet om å redusere netto utslipp av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030. Siden norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk, vil det få stor betydning for Norge hvilke endringer EU blir enige om.

EUs nye pakke med regelverk skal sikre at utslippene av klimagasser reduseres med 55 prosent fra 1990 til 2030. Den har derfor fått navnet «Fit for 55», som vi på norsk kaller "Klar for 55". EUs klimapakke legger også grunnlaget for hvordan EU skal nå klimanøytralitet innen 2050.

Klimapakken inneholder forslag til endringer av mange av EUs lover og regler på klima-, transport og energifeltet. Klar for 55 er del av EUs grønne giv (European Green Deal), som er EUs vekststrategi for et klimanøytralt Europa.

EUs klimapakke Klar for 55
EU-samarbeidet om å redusere utslipp av klimagasser består av tre pilarer: 1) systemet med klimakvoter, 2) innsatsfordelingen for ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, 3) regelverket om skog- og arealbruk. Disse tre pilarene setter et samlet tak på utslippene. I tillegg finnes det en rekke utfyllende regelverk som bidrar til måloppnåelse i EU, for eksempel på energi- og transportområdet. Foto: Klima- og miljødepartementet.

EUs klimapakke Klar for 55 får stor betydning for Norge

Norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk. Gjennom EØS-avtalen har Norge deltatt i EUs system med klimakvotert (EU-ETS) siden 2008.  

Norge inngikk i 2019 en klimaavtale med EU om å oppfylle de tidligere målene Norge og EU hadde meldt inn til Parisavtalen om å redusere utslippene av klimagasser med minst 40 prosent fra 1990 til 2030.

Nå har både EU og Norge meldt inn forsterkede mål, og EU har lagt fram sin klimapakke Klar for 55.  Klimapakken er et forslag fra EU-kommisjonen som må behandles i Europaparlamentet og det europeiske råd for å bli vedtatt.

Siden norsk klimapolitikk er tett knyttet til europeisk klimapolitikk, vil det få stor betydning for Norge hvilke endringer EU blir enige om.

Ansvaret for de ulike regelverkene er i Norge fordelt mellom Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.

EUS KLIMAPAKKE:

Klar for 55 omfatter

EU-kommisjonens forslag til nye eller reviderte regelverk ble lagt fram som en samlet pakke 14. juli 2021.

 • System for klimakvoter (Klima- og miljødepartementet)
 • Forordning for innsatsfordeling (Klima- og miljødepartementet)
 • Regelverk for skog og arealbruk (Klima- og miljødepartementet)
 • Mekanisme for CO2-grensejustering – Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM (Finansdepartementet)
 • Direktiv for energieffektivisering – EED  (Olje og energidepartementet)
 • Fornybardirektivet  (Olje og energidepartementet)
 • Energiskattedirektivet (Finansdepartementet)
 • CO2-standardar for produsentene av personbiler og varebiler
 • Direktivet for infrastruktur for alternative energibærere i transport – AFID (Samferdselsdepartementet)
 • Fremme av alternativt drivstoff i maritim sektor – FuelEUMaritime (Klima- og miljødepartementet)
 • Fremme av alternativt drivstoff i luftfarten – RefuelEUAviation (Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet)
 • Et sosialfond for klimainnsats – Social Climate Fund

Det er forventet at Europakommisjonen i desember 2021 vil legge fram forslag om å revidere bygningsenergidirektivet, revisjon av gassmarkedsregelverket (hydrogen og avkarboniseringspakken for gassmarkedet) og regelverk for reduksjon av metanutslipp i energisektoren.

Norges høringer om Klar for 55

Norges svar til EUs høringer om Fit for 55