Meld. St. 18 (2023–2024)

Ein forbetra tilstand for villrein

Stortingsmeldingen presenterer regjeringens politikk for å forbedre tilstanden for villrein i Norge. Meldingen beskriver villreinens historiske utvikling og betydning for de første menneskene i Norge, hvilke utfordringer villrein står ovenfor i dag, og hva som er regjeringens konkrete mål for villreinens tilstand. Meldingen fremmer videre ny politikk for å målene for villreinens tilstand, innenfor de fem satsingsområdene 1) helhetlig og restriktiv arealforvaltning i villreinfjellet, 2) økt tilrettelegging av villreinvennlig ferdsel, 3) bedre villreinhelse, 4) mer bærekraftig bestandsforvaltning av villrein, og 5) målrettet restaurering av villreinens leveområder. Tiltak og bruk av virkemidler skal være effektive og målrettede.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget