Meld. St. 26 (2023–2024)

Svalbard

Regjeringen legger jevnlig frem meldinger til Stortinget som gjennomgår alle sider ved forvaltningen av Svalbard (svalbardmeldinger) for å legge grunnlaget for en stabil og forutsigbar forvaltning. Det har skjedd store endringer på Svalbard siden den forrige svalbardmeldingen i 2016. Klimaendringer setter sitt preg på øygruppa, og reiseliv, forskning og undervisning har vokst frem som viktige grunnlag for bosetning, i takt med at aktiviteten i kulldriften er redusert. Det er flere innbyggere i Longyearbyen enn noen gang og sammensetningen av befolkningen er også endret. I tillegg er den sikkerhetspolitiske situasjonen, både globalt og i våre nærområder, preget av et større alvor og en større uforutsigbarhet enn da den forrige svalbardmeldingen ble lagt frem. Svalbardmeldingene signaliserer regjeringens mål og ambisjoner for forvaltningen av Svalbard. I en tid preget av store endringer, befester regjeringen i den nye svalbardmeldingen at forvaltningen av Svalbard ligger på en lang linje av forutsigbarhet og stø kurs. De overordnede målene for svalbardpolitikken ligger fast. Regjeringen vil styrke det norske familiesamfunnet i Longyearbyen, og vil styrke statlig kontroll med viktig infrastruktur.. Det har alltid vært knyttet sterke nasjonale interesser til forvaltningen av Svalbard. Dette reflekteres også i denne meldingen, og summen av de grep som foreslås vil ytterligere styrke graden av nasjonal kontroll med aktivitet på øygruppen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget