Ny svalbardmelding: Bedre boliger i Longyearbyen

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å heve boligstandarden i Longyearbyen. Boligpolitikken skal legge til rette for en utvikling av Longyearbyen innenfor målene og rammene i svalbardpolitikken.

– Regjeringen vil fortsette arbeidet med å heve kvalite­ten på boligene i Longyearbyen. Longyearbyen skal fortsatt være et godt og attraktivt sted å bo. Det er viktig at boligene har kvalitetene som blir etterspurt, og at de forvaltes i tråd med målene for svalbardpolitikken, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

– Store Norske, som eier over 500 boliger i Longyearbyen, ser nå på hvordan de kan oppgradere boligene sine. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått at Store Norske får et statlig lån på 130 millioner for å oppgradere om lag 110 boenheter i «Blåmyra», med bedre klimasikring, energieffektivisering og en generell standardheving, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

Det statlig eide selskapet Store Nor­ske Spitsbergen Kulkompani AS arbeider med en konseptvalgutredning som har som formål å etablere en langsiktig plan for oppgradering av selskapets boliger. Statsbygg forvalter boligpoolen for statlige arbeidsgivere i Longyearbyen, og arbeider med en plan for standardheving av boligene i sin porte­følje.

Regjeringen vil også vurdere å endre befolkningsregisteret på Svalbard, slik at dokumentert opphold i godkjent bolig blir et vilkår for å kunne innføres i befolkningsregisteret.

– Det er ikke et mål at Long­yearbysamfunnet skal vokse, og boligmassen skal ikke vokse utover nivået før skredene i 2015 og 2017. Boligmassen skal samtidig ha en kvalitet og sammensetning som er attraktiv for norske arbeidstakere og familier, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).