Regjeringen vil ha sterkere nasjonal kontroll for å styrke det norske familiesamfunnet på Svalbard

Regjeringen har i dag lagt frem en ny stortingsmelding om Svalbard. Regjeringen vil styrke det norske familiesamfunnet i Longyearbyen og ta et sterkere statlig grep om viktig infrastruktur.

Regjeringen varsler også tiltak om styrket energiforsyning, utvidet allmenngjøringsrett og en tydeligere norsk forskningsledelse på Svalbard, og signaliserer ytterligere grep om ferdselen rundt Svalbard.

– Svalbard er en viktig del av Norge. I en tid med store endringer skal forvaltningen av Svalbard fortsette med forutsigbarhet og stø kurs. Vi vil styrke nasjonal kontroll og bygge opp under norsk tilstedeværelse på øygruppen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). 

For å legge grunnlaget for en stabil og forutsigbar forvaltning legger regjeringen jevnlig frem meldinger til Stortinget som gjennomgår alle sider ved forvaltningen av Svalbard Det har skjedd store endringer på Svalbard siden den forrige svalbardmeldingen i 2016. Det er flere innbyggere i Longyearbyen enn noen gang og sammensetningen av befolkningen er også endret.

Klimaendringer setter sitt preg på øygruppa, og reiseliv, forskning og undervisning har vokst frem som viktige grunnlag for bosetning i takt med at aktiviteten i kulldriften er redusert. Regjeringen er opptatt av å sikre norsk eierskap til viktig infrastruktur og eiendom, både på fastlandet og på Svalbard.

Videre vil regjeringen styrke forsyningssikkerheten for energi i Longyearbyen. Regjeringen signaliserer i meldingen en tydelig intensjon om at staten skal ta et større ansvar for energiforsyningen, for eksempel ved at statseide selskapet Store Norske overtar ansvaret for energiomstillingen.

– Tiltakene vil særlig støtte opp under målet om norske samfunn på øygruppen og målet om bevaring av områdets særegne villmarksnatur, og vil i sum ytterligere styrke graden av nasjonal kontroll over aktiviteten på øygruppen, sier Mehl.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil presentere den nye svalbardmeldingen på Universitetssenteret på Svalbard i Longyearbyen i dag 31. mai kl. 13.30.