Ny svalbardmelding: Vil gjøre det mer attraktivt for nordmenn å bosette seg i Longyearbyen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering vil innføre insentiver for å gjøre det mer attraktivt for norske barnefamilier å bo på Svalbard. Dette signaliseres i ny stortingsmelding om Svalbard.

Longyearbyen har et velferds- og tjenestetilbud som er godt, men begrenset fordi forholdene på Svalbard er spesielle. Skattenivået på Svalbard er også lavt. Samtidig har andelen norske statsborgere gått ned. Regjeringen vil derfor innføre insentiver for å gjøre det mer attraktivt for nordmenn å flytte til og bli boende på Svalbard. 

– Regjeringen ønsker at flere nordmenn og norske barnefamilier bosetter seg i Longyearbyen. Vi trenger en solid norsk tilstedeværelse på Svalbard, også for å sikre en effektiv og troverdig myndighetsutøvelse. Regjeringen vil ha en ordning som gjør det mulig for ungdom på Svalbard å tjene mindre beløp uten å betale inntektsskatt, i tillegg til å utrede flere insentiver, sier justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (SP).

Utenlandske innbyggere bidrar med verdifull aktivitet og arbeidskraft. Det er likevel slik at Longyearbyen skal oppfylle hovedmålet om norske samfunn på øygruppen, og det er derfor viktig med en god balanse mellom norske og utenlandske innbyggere. Longyearbyen skal fortsatt være et godt sted for innbyggerne, og ha aktivitet som bidrar til oppfyllelse av de overordnede målene i svalbardpolitikken. Mulige insentiver må vurderes i sammenheng med andre virkemidler og føringer. Blant annet er det en føring at den samlede boligmassen ikke skal vokse og at det samlede tjenestetilbudet ikke skal utvides. Skattenivået er og skal være lavt. Regjeringen vil komme tilbake til insentivene i ordinære budsjettprosesser.

Utredningen av en ordning der ungdom kan tjene mindre beløp uten å betale inntektsskatt kommer som følge av et initiativ fra Longyearbyen ungdomsråd.   

– Det er viktig at man engasjerer seg i politiske spørsmål. All ros til Longyearbyen ungdomsråd for å ha tatt opp denne saken, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (SP).