Ny svalbardmelding: Regjeringen vil styrke statlig kontroll med kritisk infrastruktur

Sikker drift av kritisk infrastruktur er viktig for nasjonal kontroll på Svalbard. Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering vil gjennomgå ansvaret for kritisk infrastruktur i Longyearbyen, og med intensjon at staten tar et større ansvar for energiforsyningen.

– Kritisk infrastruktur på Svalbard er av viktig nasjonal interesse. Det vil komme behov for oppgraderinger av blant annet energi, drikkevann og boliger. Ap og Sp i regjering vil vurdere behovet for investeringer og finansieringen av kritisk infrastruktur i Longyearbyen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Kritisk infrastruktur er en grunnleggende forutsetning for aktivitet og opphold på Svalbard, og Longyearbyens fysiske infrastruktur bidrar på den måten til å opprettholde norske samfunn på øygruppen. Det er ikke et mål at Svalbardsamfunnet skal vokse utover dagens nivå, men investeringer i infrastruktur vil likevel bli nødvendig. På grunn av de polare forholdene er det krevende og kostbart å gjennomføre tiltak.

– Vi vil sikre nasjonal kontroll på Svalbard, og mener det er gode grunner til at lokal kritisk infrastruktur i Longyearbyen i større grad må være et nasjonalt ansvar, sier Mehl.

Regjeringen har gitt Store Norske i oppdrag å gjennomføre konseptvalgutredning av ulike alternativer for energiforsyningen i Longyearbyen og en tilstand­svurdering av eksisterende infrastruktur med kapitalbehov. Regjeringen har som intensjon at staten skal ta et større ansvar for energiforsy­ningen i Longyearbyen, for eksempel gjennom Store Norske, og at ansvaret for energiforsyningen skal avklares så snart som mulig.

Kostnadene til energiproduksjon har blitt høy­ere i Longyearbyen etter overgangen fra kull til diesel. I nysalderingen for 2023-budsjettet økte Stortinget bevilgningen til Longyearbyen lokal­styre med 50 millioner kroner, etter forslag fra regje­ringen, for å bidra til reduserte energipriser i Longyearbyen. I revidert nasjonalbudsjett for 2024 har regjeringen foreslått å bevilge ytterligere 125 millioner kroner til reduserte energipriser i Longyearbyen, samt 42 millioner kroner til investe­ringer for å styrke forsyningssikkerheten for energi. Regjeringen har samtidig foreslått å bevilge 3 millioner kroner til statlig medfinansiering av forprosjekt for etablering av reservedrikkevannskilde i Longyearbyen.