Regjeringen styrker rettighetene for arbeidstakere på Svalbard

Regjeringen gir et løft for lønns- og arbeidsvilkår på Svalbard. For å styrke rettighetene til arbeidstakerne, vil regjeringen derfor at allmenngjøringsloven skal gjøres gjeldende også for Svalbard.

– Svalbard skal ha ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Samfunns- og arbeidslivet på Svalbard har endret seg og da er det viktig at lovverket følger etter. Dette er et forslag som har stor oppslutning og som jeg vet mange har ventet på, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Forslaget er en del av regjeringens Svalbardmelding, som legges frem fredag 31. mai. Lovproposisjonen om allmenngjøringsloven vil komme innen utgangen av 2024.

– Longyearbyen lokalstyre og LO Svalbard har vært tydelige på å vise hvorfor det er nødvendig med allmenngjøring på Svalbard. De har pekt på utfordringer med lønns- og arbeidsvilkår i bransjer med mye utenlandsk arbeidskraft, som renhold, bygg, overnatting og servering. Nå legger vi til rette for at særlig de som jobber i disse bransjene i Longyearbyen kan få styrka sine rettigheter, sier Brenna.

Hva er allmenngjøringsloven?

Lønningene i Norge er bestemt gjennom tariffavtaler og individuelle avtaler, og ikke lovregulert. Hvis du jobber i en virksomhet uten tariffavtale, er det derfor ikke forbudt å tilby eller avtale lønn under lønnsnivået i tariffavtalen. Men hvis en tariffavtale er allmenngjort, betyr det at bestemmelsene i avtalen blir gjort om til en forskrift som gjelder alle, uansett om de har en tariffavtale eller ikke. I Norge er det ni overenskomster hvor tariffavtalen er allmenngjort. Nå vil regjeringen at allmenngjøringsloven også skal gjelde på Svalbard.

– Er du ansatt i en bedrift uten tariffavtale og står i fare for å bli utnyttet av arbeidsgiver, kan dette bety mye. Det er også et sentralt verktøy for å sikre et velfungerende arbeidsliv og for å forebygge arbeidslivskriminalitet, samt hindre lavtlønnskonkurranse, sier Brenna.

Vil gjelde for Longyearbyen og Ny-Ålesund

Lovforslaget skal legges frem for Stortinget i løpet av 2024. Det foreslås utsatt iverksettelse for andre deler av Svalbard enn Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Innføring av allmenngjøringsloven innebærer at Tariffnemnda etter begjæring fra en av partene i en landsomfattende tariffavtale, på visse vilkår kan treffe vedtak om at tariffavtalen helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor tariffavtalens virkeområde. 

Disse bransjene er i dag omfattet av allmenngjøringsloven:

  • bygg
  • renhold
  • overnatting/servering/catering
  • skips- og verftsindustrien
  • jordbruk og gartnerier
  • fiskeindustribedrifter
  • elektro
  • godstransport på vei
  • persontransport med turbil