Lokaldemokrativeileder

Veilederen presenterer grunnleggende sider ved lokaldemokratiet, og viser gjennom praktiske eksempler hvordan kommuner kan jobbe godt med lokaldemokratiske spørsmål. Målet med veilederen er at kommuner vurderer sin demokratiske praksis, og utvikler velfungerende demokratiske arenaer til beste for innbyggerne.

Del A - Kommunen som demokratisk institusjon

Demokrati er en kjerneverdi i det norske samfunnet. Den mest grunnleggende forståelsen av demokrati er at det er folket og folkeviljen som styrer, både nasjonalt og lokalt. Denne delen av veilederen tar opp grunnleggende sider ved det norske lokaldemokratiet.

Del B – Politisk organisering og politikernes rolle

Hvordan kommunen velger å organisere arbeidet sitt har betydning for hvordan kommunen ser ut, og for de folkevalgtes arbeid. I denne delen av veilederen gjør vi rede for ulike sider ved politisk organisering og de folkevalgtes rolle.

Del C – Kommunen og innbyggerne

Godt samspill mellom kommunen og innbyggerne bør være en del av arbeidet i en kommune. Denne delen av veilederen tar opp ulike rådsordninger og andre representative ordninger, betydningen av informasjon og kommunikasjon og praktiske metoder for bruker- og innbyggermedvirkning.

Kontakt

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo