Kommunen som demokratisk institusjon

Demokrati er en kjerneverdi i det norske samfunnet. Den mest grunnleggende forståelsen av demokrati er at det er folket og folkeviljen som styrer- både nasjonalt og lokalt. Innbyggerne velger sine lokale ledere som får ansvaret for å gjøre bindende kollektive vedtak. Gjennom valg får de folkevalgte et mandat for fire år, og må stå til ansvar for måten de forvalter sitt mandat. Denne delen av veilederen tar opp grunnleggende sider ved det norske lokaldemokratiet.

Innhold del A:

Når kommuner har bestemt seg for å slå seg sammen, bør de gå gjennom sin demokratiske praksis. Ulike politiske kulturer skal bli til én felles kultur, og prosessen gir muligheter til å tenke nytt om hvordan demokratiet best kan organiseres.

"Eit sterkt lokaldemokrati er både grunnsteinen i folkestyret og ein føresetnad for tillit og legitimitet til det nasjonale folkestyret. Med kommunar og fylkeskommunar som ramme gjev lokaldemokratiet innbyggjarane gode høve til deltaking og engasjement i det offentlege livet"
St.mld. Nr. 33. 2007-2008. Eit sterkt lokaldemokrati.

Kommunene er lokaldemokratiske arenaer som forvalter viktige oppgaver og tjenester som berører folks hverdagsliv. Innbyggerne skal kunne ha tillit til at kommunen løser sine oppgaver på en måte som ivaretar en høy etisk standard.

I dag deltar noen innbyggere mer enn andre, både i lokalpolitikken og på sivilsamfunnets arenaer. Det er viktig å sikre at ulike stemmer blir hørt og at ulike interesser blir representerte. Dette gjelder blant annet ungdom, eldre, urfolk og innvandrere.

Enkelte sider ved lokaldemokratiet er fastlagt nasjonalt, som for eksempel stemmerettsreglene og valgbarhetsbestemmelsene. Samtidig har kommunene mulighet til å gjøre lokale valg og prioriteringer, for eksempel med hensyn til antall kommunestyrerepresentanter, opprettelse av ulike råd og utvalg og organisering av det politiske arbeidet.

Høy valgdeltakelse ved lokalvalg er viktig for lokaldemokratiet. Demokrati handler også om å skape arenaer for deltakelse mellom valg. Innbyggermedvirkning kan supplere det representative demokratiet, bidra til at flere stemmer blir hørt og at grunnlaget for å fatte beslutninger blir bedre.

For å vurdere hva kommunestyret har oppnådd med sin politikk, trenger innbyggerne innsyn i hvordan saker blir behandlet og hva som er blitt prioritert. Innbyggerne skal også ha mulighet til å vurdere flertallet av kommunestyret sin politikk sett opp mot opposisjonen sin politikk. Derfor er det nødvendig at kommunen er åpen og tilgjengelig, og har et kontinuerlig fokus på hva som kan gjøre lokaldemokratiet bedre.

Neste →

 

Til start Til Del A Til Del B Til Del C