Handlingsplan for lokaldemokrati i Time kommune

Time kommune har gjennomført Lokaldemokratiundersøkelsen i 2010, 2014 og 2017. Kommunen bruker resultatene fra undersøkelsen i sin satsning for å være en åpen og tilgjengelig kommune. Det viktigste verktøyet for kommunen er handlingsplanen for lokaldemokrati, vedtatt i 2012 og sist revidert i 2018.

Samsvar mellom innbyggernes behov og kommunes tiltak

Time ønsker å ha god dialog mellom innbyggere, politikere og administrasjon. – Vi ønsker å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn og fra ulike sosiale grupper til politikk, lag og organisasjoner og som kommunale arbeidstakere, sier ordfører Reinert Kverneland.
Resultater fra Lokaldemokratiundersøkelsen tyder på at kommunen lykkes med å invitere innbyggere og grupper som ikke naturlig melder seg på i utviklingsprosesser. I kommunale planprosesser utarbeides det interessentanalyser. Kommunikasjonsansvarlig i hver enhet vurderer hvilke innbyggere, lag, foreninger, næringsliv eller andre kommunen skal ha dialog med, hvem skal kunne gi innspill eller bli orientert.

I slike prosesser kan kommunen arrangere gjestebud, invitere til informasjonsmøter og dialog i ungdomsklubben eller møte innbyggere gjennom kafedialog. Ordføreren mener at dette gir godt samsvar mellom innbyggernes behov og kommunens tiltak. Han sier at innspillene blir vist fram til de folkevalgte, enten i møter eller skriftlig. På den måten kan innbyggerne påvirke politiske beslutninger, gjøre beslutningene bedre og samtidig forankres politiske beslutninger til innbyggernes behov, mener ordføreren.

Evaluering av handlingsplan for lokaldemokrati

Rådmannens strategiske ledergruppe og kommunestyret utgjør arbeidsgruppa og arbeidet inngår i folkevalgtopplæringen. Svar fra lokaldemokratiundersøkelsen, Europarådets 12 prinsipper for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå og Europarådets egenevalueringskriterier for et godt lokalt styresett legges til grunn. Arbeidsgruppa vurderer kommunens nivå for 10 indikatorer for hvert av de 12 prinsippene og gir poeng fra 0-4.
Gruppas innspill holdes opp mot de tiltak som allerede er nevnt gjeldende plan og ny plan revideres så deretter. Utkastet sendes til alle politiske gruppeledere for innspill, som arbeidsgruppa behandler før revidert plan vedtas. Sammen gir dette et godt grunnlag for å sette felles mål, ivareta det som fungerer godt og forbedre svake områder.
Evalueringen er omfattende og resultatet blir endringer som må gjøres for å være åpen og tilgjengelig. Handlingsplanen beskriver status, hva kommunen kan gjøre bedre og tiltak for å bli bedre, sier ordfører Reinert Kverneland.

Elin Wetås de Jara, leder kommunikasjonsavdelingen:

- Får vi høy skår på at innbyggerne er fornøyd med kommunens tjenestetilbud, men lav skår på bevissthet rundt hva innbyggerne får igjen for skattepengene - da blir det viktig å synligjøre sammenhenger og bli bedre på å kommunisere hvordan kommunen jobber, prioriteringer og hvordan kommunale midler fordeles.

Viktige tiltak i Time

  • kommunikasjonsavdeling med fire ansatte som jobber med kommunens nettsider og facebooksider, gjennomfører kommunens kommunikasjonsstrategi og samarbeider med kommunens enheter for å nå innbyggerne på best mulig måte. Kommunikasjonsavdelingen holder seg oppdatert på hvilke kanaler som er best å bruke for å nå innbyggerne og de vurderer fortløpende hvordan kommunen skal forbedre ekstern informasjon og kommunikasjon med innbyggerne.
  • byutviklingsgruppe som sentral dialog- og innspillpart i planprosesser. Gruppa består av representanter fra organisasjonslivet, handel, lag og foreninger og kommunal administrasjon. Oppnevnes årlig.
  • Årlig Bykonferanse og byutviklingspris.
  • Innbyggermedvirkning i budsjettarbeidet. De tre siste årene har kommunen gjennomført åpne møter i forkant av at budsjettet legges fram for politikerne. Ordfører leder møtet og alle gruppelederne tilstede. Møtet annonseres i lokalavisene, kommunens nettside og i sosiale medier. Politikere, organisasjoner og interessegrupper inviteres spesielt. Det er god oppslutning om budsjettmøtene og innspill tas med videre i prosessen.
  • About TIME. Dataprogram som tilbyr tidsbestemt informasjon fra offentlige og frivillige organisasjoner direkte til brukernes mobile enheter basert på behov og interesser. Pålogging skjer gjennom kommunes nettside eller facebook. Tiltaket er en del av Smartstrategi for Time 2017-2020.

 

 

← Forrige                                                          Neste →

 

Til start Til Del A Til Del B Til Del C