Vurdering av lokaldemokratisk praksis

Når lokaldemokratiet i den nye kommunen skal utvikles, er det mange problemstillinger både politikere og administrasjon må drøfte. Gjennomgangen bør ta utgangspunkt i lokale forhold, og kommunen kan finne god hjelp i å bruke ulike verktøy, og se til hva andre ha gjort.

Når lokaldemokratiet i den nye kommunen skal utvikles, er det mange problemstillinger både politikere og administrasjon må drøfte. Gjennomgangen bør ta utgangspunkt i lokale forhold, og kommunen kan finne god hjelp i å bruke ulike verktøy, og se til hva andre ha gjort.

Veilederen Veien mot en ny kommune kan brukes til å skaffe en oversikt over hvor kommunen står, og til å kartlegge viktige utfordringer:

  • Hvordan er lokaldemokratiet organisert i dag, og hvilke deltakelsesformer er etablert?
  • Hvordan er valgdeltakelsen, rekrutteringen og det lokalpolitiske engasjementet?
  • Hvordan drives lokalpolitisk styring - overordnet styring eller detaljstyring?

KS' lokaldemokratiundersøkelse

KS tilbyr en lokaldemokratiundersøkelse som gir innbyggere og folkevalgte mulighet til å vurdere lokaldemokratiet i egen kommune. Undersøkelsen gir svar på hvilke styrker og svakheter som finnes i de kommunene som ønsker å slå seg sammen. Dette kan gi et godt grunnlag for å sette felles mål, ivareta det som fungerer godt og forbedre svake områder.

Spørsmål og svar fra undersøkelsen gjør det enkelt å sammenlikne egen kommune med andre kommuner, og egne resultater over tid. Alle kommuner er invitert til å delta. Kommunal- og moderniseringsdepartementet delfinansierer undersøkelsen. De første 100 kommunene betaler en begrenset egenandel på mellom 15 000 og 20 000 kroner. KS regionkontor kan på forespørsel presentere resultatene.

Time kommune – handlingsplan for bedre lokaldemokrati

Etter å ha gjennomført KS sin lokaldemokratiundersøkelse fikk Time kommune i 2012 Europarådets pris for godt styresett. Kommunen gjennomførte lokaldemokratiundersøkelsen også i 2014 og 2017. Svarene fra undersøkelsene brukes for å revidere kommunens handlingsplan for lokaldemokrati. Handlingsplanen bygges rundt Europarådets 12 prinsipper for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå.

Les mer om Time kommunes handlingsplan for lokaldemokrati

Plattform for godt lokaldemokrati

KS har utarbeidet heftet (Godt lokaldemokrati – ei plattform (pdf). Heftet kan være et godt utgangspunkt for å diskutere lokaldemokrati i kommuner som skal slå seg sammen. Diskusjonene kan gi grunnlag for å bli enige om ny, felles standard for lokaldemokratiet i den nye kommunen.

Kjennetegn ved et godt lokaldemokrati med høy tillit:

  1. Innbyggerne kjenner seg godt representert.
  2. De folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud for innbyggerne.
  3. Kommunen og de folkevalgte holder det de lover, og leverer gode resultat.
  4. Kommunen legger vekt på åpenhet og legger til rette for at innbyggerne kan delta og ivareta sine interesser.

Vurdering av eget lokaldemokrati

  • Diskuter hva kommunene mener er sentrale kjennetegn ved et godt lokaldemokrati. Hvilke sider av lokaldemokratiet er kommunene særlig opptatt av? For eksempel: På hvilken måte kan kommunesammenslåing påvirke innbyggernes innflytelse? Hvordan sikre god demokratisk styring av kommunale og interkommunale selskap?
  • Kartlegg hvor godt lokaldemokratiet fungerer i hver av kommunene før sammenslåingen. Både folkevalgte og innbyggere kan involveres.
  • Kommunene som skal slå seg sammen diskuterer i fellesskap hva resultatene fra kartleggingene betyr for det felles arbeidet som skal gjøres videre. Dette kan gi en retning for nye, felles målsettinger for lokaldemokratiet i den nye kommunen.

Som utgangspunkt for diskusjon: Lokaldemokrati og kommunereform - debatthefte (pdf)

← Forrige         Neste →

 

Til start Til Del A Til Del B Til Del C