Tilrettelegging for økt valgdeltakelse

Kommunene spiller en viktig rolle i folks hverdagsliv, og det er på kommunenivå de fleste innbyggere involveres i politikk. Høy valgdeltakelse i lokalvalg er derfor viktig for et sterkt lokaldemokrati.

 

"Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Derfor bør valgdeltakelsen generelt sett være høy, og velgergrupper i alle lag av befolkningen bør delta i størst mulig grad."
Eit sterkt lokaldemokrati - Stortingsmelding nr. 33 2007-2008.

Det er viktig å være bevisst på hvordan valgdeltakelse kan styrkes i forbindelse med kommunesammenslåing. Lav valgdeltakelse i deler av befolkningen kan føre til at velgergrupper faller utenfor de demokratiske prosessene. Dette kan få negative konsekvenser for legitimiteten til valgsystemet og lokaldemokratiet. Både de politiske partiene og kommunen har et ansvar. Debatt og oppmerksomhet om lokaldemokratiet kan bidra til at flere stemmer.

På landsbasis er deltakelsen litt i overkant av 64 % ved kommunevalg. Det er store variasjoner mellom kommunene og mellom velgergrupper. Det er spesielt lav valgdeltakelse blant unge og personer med innvandrerbakgrunn.

Tiltak for å øke valgdeltakelsen

Valgdeltakelse blir påvirket av en rekke forhold. Det kan handle om sosiale ressurser og holdninger hos innbyggerne, trekk ved selve valget og kjennetegn ved kommunen. Noen kommuner har en kultur for deltakelse der befolkningen deltar aktivt på ulike områder, inkludert valg. Disse forholdene bør sees i sammenheng.

Det fins ulike tiltak for å øke valgdeltakelsen. Det kan være tiltak som retter seg mot gjennomføringen av valget, tiltak rettet mot spesielle grupper, eller som skal bidra til å heve interessen for lokalpolitikk generelt.

Kommunen, de lokale valgstyrene, partilagene og lokalpressen kan enkeltvis og sammen vise hvorfor det er viktig å stemme. Det er viktig å vise at politikk handler om både smått og stort, og at hver stemme teller. Samarbeid med lokalaviser for å skape blest om og å løfte frem lokalpolitiske spørsmål kan være et godt grep.

Informasjon om valg

Valgloven og valgforskriften regulerer hva kommunene er forpliktet til å informere om ved valg. Kommunene har spesielt ansvar for å informere om lokale forhold. Innbyggerne må få nødvendig informasjon om hvem som har stemmerett, når, hvor og hvordan de kan stemme. Tilgjengelig og forståelig informasjon om praktiske forhold kan ha betydning for om velgerne stemmer eller ikke.

Valgportalen valg.no inneholder Valgdirektoratets tjenester og informasjon om valget. På nettstedet finnes også oversikt over valglistene, informasjon om valgordningen og regelverket, valgresultater, med mer.

Øke valgdeltakelse blant ungdom

Valgdeltakelse blant førstegangsvelgere har vert om lag 20 % lavere enn resten av befolkningen. Antall førstegangsvelgere som brukte stemmeretten sin økte med elleve prosentpoeng ved kommunevalget i 2011 sammenlignet med valget i 2007. Det var kampanjer i media og ulike initiativ for å sette fokus på betydningen av å stemme. Terrorangrepene 22. juli virket trolig mobiliserende.

For å øke valgdeltakelse blant ungdom, er det viktig at de forstår hvordan demokratiet fungerer, og hvordan valgdeltakelse kan påvirke kommunens utvikling. Derfor er demokratiundervisningen i skolen viktig.

Erfaringer fra prøveordningen med stemmerett for 16 åringer viser at det er viktig å bruke lokale nettverksressurser som ungdomsskolemiljøer, skole og nasjonale aktører for å lykkes med å mobilisere unge velgere. Selv om ikke alle kommuner kan delta i prøveordningen, er det selvfølgelig mulig å benytte metodene som er brukt overfor unge førstegangsvelgere.

 

Minstemme.no er et nettsted for demokrati og deltakelse som skal engasjere og involvere barn og unge fra barnehage til og med videregående opplæring. Målet er å utvide barn og unges kunnskap om demokratiet og demokratiets institusjoner, og gi bevissthet på området.

Nettstedet inneholder tips til faglige ressurser, undervisningsopplegg og tidligere innsendte bidrag.

 

 

Økt valgdeltakelse blant innvandrere

Ved kommunevalget i 2011 var valgdeltakelsen blant innvandrere 25 prosent lavere enn resten av befolkningen. 43 prosent av innvandrerne benyttet stemmeretten. I følge SSB sin definisjon er innvandrere personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Kommunen kan samarbeide med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om gode grep for å få flere innvandrere til å bruke stemmeretten. IMDi formidler valginformasjon til innvandrergrupper på ulike arenaer. De jobber for å mobilisere innvandrere til å stemme gjennom ulike satsninger, tiltak, aktiviteter og samarbeider med råd og organisasjoner om hva som kan redusere barrierer og stimulere til deltakelse. Se IMDi-rapporten Mobilisering til val.


I forbindelse med stortingsvalget i 2013 inviterte innvandrerrådet i Øvre Eiker i samarbeid med frivillighetssentralen, voksenopplæringen, NAV og kommunens innbyggere med innvandrerbakgrunn til et arrangement i kommunen hvor hensikten var å mobilisere til valgdeltakelse.

Kommunen stilte med gratis lokaler, og det ble delt ut informasjonsmateriale på 10 forskjellige språk. Oppmøtet var godt. Ordføreren informerte om hvordan folk kunne bruke stemmeretten og det ble avsluttet med en paneldebatt med partiledere fra forskjellige partier. Erfaringen var at tiltaket bidro til at mange skjønte hvor viktig det er å delta i valg – folk ble engasjerte og motiverte.

 

Erfaringer fra Danmark

I Danmark gikk valgdeltakelsen først ned etter kommunereformen.  men gikk siden opp igjen. Kommunereformen har vært en mulighet for å sette valgdeltakelse og lokaldemokrati på dagsorden.

Silkeborg kommune økte valgdeltakelsen

Silkeborg kommune har prøvd ut ulike tiltak for å øke valgdeltakelsen blant unge. Kommunen samarbeidet med danske P3 om en radiosending fra Silkeborg gymnas, og samtidig sendte de ut brev og postkort med ulik informasjon om lokalvalget.

Evalueringen av tiltaket viste at satsingen på brev og postkort økt valgdeltakelsen blant ungdom med 3 prosent. Forskerne viser til at den lokale satsingen ser ut til å ha større effekt enn nasjonale valgkampanjer. Dette tror de skyldes at oppfordringen er lokalt forankret, og kommer fra en avsender målgruppen har et nærmere forhold til.

Silkeborg kommune ligger på Jylland og består av de tidligere kommunene Gjern, Them, Kjellerup og Silkeborg som ble slått sammen i 2007 og har ca. 90.000 innbyggere.

Målrettet innsats i Århus kommune

Århus kommune i Danmark har flere innvandrere enn de fleste danske kommuner. Kommunepolitikerne har blant annet gjort en ekstra innsats for å øke valgdeltakelsen for innvandrere ved å målrette innsatsen mot innvandrerbefolkningen og drive oppsøkende virksomhet i forbindelse med valg. Eksempel på slik innsats er valgbuss til lokalsamfunn hvor det bor mange innvandrere. Kommunen samarbeider også med «bydelsmødre» - en nasjonal satsing i Danmark for å motivere flere kvinner og deres barn til å bli mer aktive samfunnsborgere.

Mer om valgdeltakelse: litteratur

Valgdeltakelse og lokaldemokrati (2002) Aardal, B. (red.)

Tidsskrift for samfunnsforskning (01/2003). Valgdeltakelse og lokaldemokrati. Helland, L.(red)

Ungdom, makt og medvirkning. NOU 2011

Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse (2009) Saglie, J. (red.)

 

← ForrigeNeste →

 

Til start Til Del A Til Del B Til Del C