Forskning på kommunestruktur

Nullpunktsmåling for kommunereformen

Formålet med oppdraget om nullpunktsmåling er å legge grunnlag for at det i ettertid kan evalueres om eller i hvor stor grad kommunreformen oppnådde sine mål. Rapporten gir et samlet situasjonsbilde basert på utvalgte indikatorer for de overordnede målene med kommunereformen. I tillegg er det levert rapport om typeproblemer ved dagens kommuneinndeling og en rapport om interkommunalt samarbeid. Alle data er tilgjengeliggjort i en database.

Lenke til kommunedata
Lenke til nullpunktsmåling

Følgeevaluering av reformprosessen

Departementet har finansiert en tilleggsutlysning gjennom programmet DEMOS i Forskningsrådet for en følgeevaluering av kommunereformen.

I utlysningen ble det bedt om at forskningen skal se på reformens virkemidler, aktørene og deres roller, hvilke drivere reformen har på ulike nivåer/områder og hvordan disse påvirker prosess og utfall. Reformen skal analyseres nasjonalt, regionalt og lokalt.

I utlysningen er det også bedt om å se på prosessene rundt sammenslåinger av fylkeskommunene.

Prosjektet ble tildelt et konsortium av forskere fra flere universiteter og forskningsinsituttter.

Lenke til prosjektet på forskningsrådets sider.

Tidligere forskning

Telemarksforskning (2022): Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer

Rapporten oppsummerer undersøkelser gjennomført i kommunene Sandefjord, Larvik og Indre Fosen, samt Trøndelag fylkeskommune, som alle valgte kommunestyre/fylkesting med indirekte valg i forbindelse med sammenslåing. I tillegg er det gjort undersøkelser i Færder kommune, som valgte kommunestyre i et ekstraordinært kommunestyrevalg.

Agenda Kaupang (2020): Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger.

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kartlagt erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger.

Norwegian Research Centre AS (NORCE) (2020): Flerkommunale byområder.

NORCE har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt utfordringer i flerkommunale byområder.

Menon Economics og Vivento (2020): Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Vivento utarbeidet en rapport om gevinstrealisering ved kommunesammenslåing.

Telemarksforskning (2019): Utredning om små kommuner

Telemarksforsking har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en utredning om små kommuner.
Utredningen har som formål å gi økt kunnskap om hvordan små kommuner under 3000 innbyggere fyller sin rolle innenfor generalistkommunesystemet.

NIVI Analyse (2019): Takt og utakt med kommunestrukturen

NIVI Analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt tjenestestrukturen for utvalgte kommunale oppgaver i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

NIVI Analyse (2018): Regionråd i Norge

NIVI Analyse as har utarbeidet en rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet som kartlegger status for regionrådene i Norge.

KDU (2014): Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing (pdf)

Kompetansesenter for distriktsutvikling har kartlagt 14 kommunesammenslåingsprosesser i perioden 2000-2013. Rapporten peker mellom annet på hva som fremmer og hemmer sammenslåing.

Brandtzæg, Bent Aslak (2014): Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. TF-notat nr. 35/2014. Telemarksforskning.

På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Bent Aslak Brandtzæg sammenfattet erfaringer fra de siste kommunesammenslåingene som har vært gjennomført i Norge.

Gleinsvik, Audun og Synne Klingenberg (2013): Langsiktige konsekvenser av kommunesammenslåing. Rapport 2013-12. Proba samfunnsanalyse.

På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har Proba samfunnsanalyse beregnet hvordan folketall, sentralisering av bosettingen og antall ansatte i kommunesektoren har utviklet seg i kommuner som har slått seg sammen siden 1988.

Brandtzæg, Bent Aslak (2009): Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008. Erfaringer og effekter fra Bodø, Vindafjord og Kristiansundd. TF-rapport nr. 258. Telemarksforskning.

Rapporten omfatter en kartlegging av erfaringer og resultater knyttet frivillige kommunesammenslutninger som er gjennomført i Norge i perioden 2005-2008. Viktige tema for utredningen har vært kommunen som dem okratisk arena, som leverandør av velferdstjenester, som myndighetsorgan og som samfunnsutvikler.

Sunde, Henning og Bent A. Brandtzæg (2006): Å bygge en ny kommune! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger. Asplan Viak og Telemarksforsking - Bø.

Asplan Viak og Telemarksforsking har fulgt gjennomføringsprosessen i fire kommunesammenslutninger på 2000-tallet: Bodø/Skjerstad, Ølen/Vindafjord, Aure/Tustna og Kristiansund/Frei.

Framtidens kommunestruktur - kommuner med ansvar for egen utvikling.

Sluttrapport fra den sentrale koordineringsgruppa for prosjektet.

Div. forfattere (2005): Synspunkter på dagens kommunestruktur. Kronikksamling utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet.

Bolkesjø, Torjus og Bent Aslak Brandtzæg (2005): Den vanskelige dialogen. Om innbyggerhøring og evaluering av forsøket på kommunesammenslutning i Valdres i 2004. Telemarksforsking – Bø: Rapport nr. 224, 2005.

På oppdrag av KS og KRD har Telemarksforsking evaluert prosessen med å slå sammen fire kommuner i Valdres. Mens ordførerne gikk inn for sammenslåing, ble det klart nei-flertall i tre av fire kommuner etter rådgivende folkeavstemninger i 2004. I rapporten vurderes også §10 i Inndelingsloven, og hensiktsmessigheten av ulike måter å høre befolkningen på.

Sunde, Henning, Lise Christoffersen, Bent A. Brandtzæg og Cæcilie Riis (2005): Gjennomføring av kommunesammenslutninger – suksessfaktorer og snublesteiner. Delrapport 1: Foreløpige erfaringer fra tre pågående sammenslutninger. Asplan Analyse og Telemarksforsking – Bø.

Delrapporten formidler foreløpige funn fra sammenslåingene av Bodø/Skjerstad, Vindafjord/Ølen og Frei/Kristiansund.

Frisvoll, Svein og Reidar Almås (2004):  Kommunestruktur mellom fornuft og følelser. Betydningen av tilhørighet og identitet i spørsmål om kommunesammenslutning. Norsk senter for bygdeforskning, Trondheim.

Sluttrapport for prosjektet "Identitet og tilhørighet i kommunen" som Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført på oppdrag fra KS.

Håkonsen, Lars m.fl. (2004): Hva skjer med rammeoverføringene ved kommunesammenslåing? Arbeidsrapport:22 – 2004. Telemarksforsking – Bø.

Telemarksforsking har på oppdrag fra KS gått gjennom de vesentligste effektene for rammetilskuddet ved kommunesammenslutning.

Holdninger til endringer i kommunestruktur: En nyansering av Rose og Pettersen. Artikkel i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2/04 av Dag Ingvar Jacobsen.

Klausen, Jan Erling (2004): Lokale folkeavstemminger om kommunesammenslåing. Dialogen mellom velgere og kommunale eliter. NIBR-rapport 2004:5.

På oppdrag fra KRD har NIBR analysert rådgivende folkeavstemminger om kommunesammenslutninger. Rapoprten gjennomgår folkeavstemminger i åtte kommuner, avviklet i forbindelse med lokalvalget 2003.

Vareide, Knut (2004): Nærings-NM. Topp og bunn i regional næringsutvikling. Telemarksforsking – Bø.

På oppdrag av NHO har Telemarksforskning analysert næringsutviklingen i norske regioner.

Grefsrud, Reidun og Svein Erik Hagen (2003): Kriterier for kommuneinndeling. ØF-rapport nr. 21/2003.

Rapporten er utarbeidet av Østlandsforskning på oppdrag fra KRD. I rapporten foreslås et nytt sett kriterier for kommuneinndeling, og kriteriene og prinsippene for kommuneinndeling som Christiansenutvalget la til grunn i sin utredning i 1992 gjennomgås og vurderes.

Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme - kommunesammenslutningens legitimeringsgrunnlag. NIBR-rapport 2003:10.

Rapporten er utarbeidet av NIBR på oppdrag av KS. Tema er legitimering og demokratiske konsekvenser av kommunesammenslutning.

Amdam, J. m.fl. (2003): Kommunestruktur og regional samfunnsutvikling. Forskingsrapport. Møreforsking Volda og Høgskulen i Volda

Rapport om hva kommunesammenslåing og kommunesamarbeid har å si for kommunenes utviklerrolle, utarbeidet på oppdrag fra KS. www.moreforsk.no.

Det kommunale hjelpeapparatet for barn og unge. Kommunestørrelse relatert til organisering av, samarbeid mellom og effektiviteten i hjelpeapparatet. NTF-rapport 2003:2.

Rapport fra Nord-Trøndelagsforskning utarbeidet på oppdrag fra KS.

Høyer,  Karl G m. fl: Effekter og konsekvensar ved endring av kommunestruktur for kommunikasjon og transport. Vestlandsforskning prosjektrapport nr. 8/03.

Langørgen, Audun, Rolf Aaberge og Remy Åserud (2000): Kostnadsbesparelser ved sammenslåing av kommuner. SSB.

Forskningsprosjekt på oppdrag av KRD om økonomiske konsekvenser av kommunesammenslutninger mellom mindre kommuner.

Myrvold, Trine Monica (2001): Smått og godt? NIBR prosjektrapport 2001:1.

Kunnskapsoversikt over eksisterende norsk forskning på forholdet mellom kommunestørrelse og evnen til å ivareta de ulike funksjonene kommunene er pålagt.

Hovik, Sissel og Trine Monica Myrvold 2001): Er det størrelsen det kommer an på? NIBR prosjektrapport 2001:8.

Casestudie som utdyper små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet.

Hovik, Sissel og Trine Monica Myrvold (2001): Kommunale oppgaver – hvorfor varierer omfang og kvalitet? Prosjektrapport 2001:19.

Rapport om generalistkommunekravet, som presenterer statistisk baserte analyser av variasjon i kommunenes oppgaveløsning