Nullpunktsmåling - Rapport om kommunesektoren i dag

Senter for økonomisk forskning ved NTNU (SØF), NIVI Analyse, Handelshøyskolen BI, Samfunnsøkonomisk analyse og Telemarksforsking har gjennomført en nullpunktsmåling for kommunereformen, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjektet har definert indikatorer for de fire målene for kommunereformen: Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, bærekraftige og økonomisk solide kommuner, helhetlig og samordnet samfunnsutvikling og styrket demokrati. Rapporten gir et situasjonsbilde for disse indikatorene i dag. Hensikten med rapporten er å ha et grunnlag for å kunne evaluere effektene av reformen på et senere tidspunkt.

Rapporten er ikke en årsaksanalyse. Den gir ikke grunnlag for å trekke konklusjoner om hvordan sammenslåing vil påvirke kommunenes virksomhet og samfunnsutvikling. Når forskjeller beskrives etter folketall sier ikke det noe om hvilke faktorer som bestemmer forskjellene.

Nullpunktsmålingen består av en hovedrapport, fire delrapporter og en database. I hovedrapporten gjengis data for et utvalg av indikatorer som er valgt for de fire målene med kommunereformen. Delrapportene tar for seg interkommunalt samarbeid, en spørreundersøkelse til folkevalgte, en spørreundersøkelse til rådmenn og en dokumentasjon av dagens kommuneinndeling med vekt på geografiske typeinndelinger.

Databasen presenteres i sin helhet med bakgrunnsinformasjon nedenfor. 

Delrapporter:

Databasen består av store mengder data. Du kan oppleve at nettleseren bruker litt tid på å laste inn innholdet. Nullpunktsmålingen kan lastes ned på egen maskin i twbx-format og åpnes i Tableau Reader.

Du kan også laste ned rådataene i excelformat: