Lokale initiativ om grenseendringer

Det er inndelingsloven som regulerer prosessene for kommuner, fylkeskommuner og andre som ønsker å vurdere grenseendringer.

Regjeringen har lagt et eget løp for at tvangssammenslåtte kommuner og fylkeskommuner som ønsker det, skal kunne deles fra 1. januar 2024. Det går fram av Kommuneproposisjonen 2023 at dersom andre kommuner og fylkeskommuner ønsker å vurdere grenseendringer (sammenslåinger, delinger, grensejusteringer) framover, er det inndelingsloven som regulerer prosessene for det.

Departementet gir tilskudd til kommuner som vurderer grenseendringer.

  • Det gis inntil 100 000 kroner i støtte til utredning for hver kommune som ønsker å utrede sammenslåing, deling eller fylkesgrensejustering. Støtten kan kun tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. Kriteriet for å få utbetalt støtten er at beslutning om utredning er vedtatt av de aktuelle kommunestyrene og at det foreligger en plan for videre oppfølging etter at utredningsarbeidet er ferdigstilt.
  • Det gis også støtte på inntil 100 000 kroner til hver kommune som utarbeider informasjon og gjennomfører innbyggerhøring om sammenslåing, deling eller fylkesgrensejustering, jf. inndelingsloven § 10. For at departementet skal kunne utbetale støtte, må kommunene lage et faktagrunnlag som innbyggerne kan ta stilling til i en høring.

For nærmere informasjon om føringer og krav for tilskudd til utredning og innbyggerhøring, se Kommuneproposisjonen 2023.