Grensejusteringer

Flytting av et område fra én kommune til en annen, kalles grensejustering.  En oversikt over vedtatte grensejusteringer følger nederst i saken.

Innbyggere, grunneiere, registrerte næringsdrivende og kommunestyrene i de berørte kommunene kan ta initiativ til grensejustering. Søknaden skal være skriftlig og begrunnet, og må inneholde forslag til nye grenser. Det er Kommunal- og distriktsdepartementet, eller statsforvalteren (i mindre saker der det er enighet mellom kommunene om løsning), som avgjør saker om grensejusteringer, etter fullmakt fra Kongen.

Grensejusteringer reguleres av Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingslova).

Avgjorte saker

Kommunal- og distriktsdepartementet og statsforvalterne har de senere årene vedtatt flere grensejusteringer mellom kommuner. Stortinget har i tillegg vedtatt fylkesgrensejustering for tre kommuner: