Nyheter

Viser 1-20 av 24 treff.

 • Fordeling av arbeidsoppgaver og fullmakter ved overgangen til ny, sammenslått kommune

  01.07.2019

  Kommunestyrene i de nye, sammenslåtte kommunene skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober 2019. Samtidig varer funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene i kommunene som skal slås sammen fram til og med 31.12.2019, men deres fullmakter og oppgaver er begrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene.

 • Webinar om nye forskrifter for de nye kommunene

  20.05.2019

  Ved nyttår trer de nye kommunene og fylkeskommunene i kraft. Dermed er det også behov for nye, felles forskrifter. 16. mai arrangerte vi et webinar om de nye forskriftene.

 • Kommunevåpen og kommuneflagg

  11.02.2019

  1. januar 2018 trådte nytt regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg i kraft. Det nye regelverket innebærer at den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen oppheves og at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

 • Forskrifter for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019

  22.05.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt to forskrifter for gjennomføring av valget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft i 2020.

 • Fortsatt behov for større og sterkere kommuner

  22.05.2018

  I kommuneproposisjonen for 2019 presenteres det videre arbeidet for fortsatt endringer i kommunestrukturen. Det er særlig to forhold som etter departementets vurdering gjør det nødvendig med flere kommunesammenslåinger: Kapasitet og kompetanse i små kommuner, og behovet for en mer helhetlig, samordnet og bærekraftig samfunnsutvikling i byområder.

 • Oppstartssamling

  10.08.2017

  31. oktober og 1. november var det oppstartseminar for kommuner som skal slå seg sammen. 360 deltakere fra over 60 kommuner var samlet for å lære av allerede sammenslåtte kommuner, og for å få oversikt over hva som må gjøres for å gjennomføre en vellykket sammenslåing.

 • Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

  05.04.2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som slår seg sammen i kommunereformen. Det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddet i 2017.

 • Digitalisering i kommunal sektor

  16.12.2016

  Regjeringen har tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Digitalisering er en vesentlig del av dette arbeidet. Fremover må stat og kommune samarbeide mer og bedre for å tilby innbyggere og næringsliv gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester.

 • TBU-seminar 2016: Kommunereform - hva skjer nå?

  08.12.2016

  Torsdag 8. desember går årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) av stabelen. Årets tema er kommunereform og veien videre.

 • Oppstartssamling for kommuner som skal slå seg sammen

  03.11.2016

  31. oktober og 1. november deltok representanter fra 61 kommuner på oppstartsseminar for kommuner som skal slå seg sammen.

 • Oppdaterte tall i nykommune.no

  03.11.2016

  Verktøyet nykommune.no er nå oppdatert med ferske tall.

 • Ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen

  31.08.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserte 1. juli en ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen. Veilederen "Å bygge en ny kommune - råd fra tidligere sammenslåinger" er basert på råd fra tidligere og pågående sammenslåinger, og kan gi støtte til de som nå skal i gang med sammenslåing.

 • Kommunereformen – status og muligheter for kommuner som er på vei mot sammenslåing

  31.08.2016

  1. juli var fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen. Vedtakene så langt viser at om lag halvparten av Norges befolkning bor i en kommune som ønsker å slå seg sammen. Av disse kommunene gjorde 70 kommuner gjensidige vedtak om å bygge 29 nye kommuner sammen.

 • Regionreform - orientering om det videre arbeidet

  22.08.2016

  Etter at Stortinget våren 2015 ga sin støtte til regjeringens forslag til regionform, oppfordret jeg alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune til å gjennomføre nabopraten. Hensikten var at alle skulle vurdere og avklare om det var aktuelt med en

 • Nye regler i inndelingslova fra 1. juli 2016 – skal legge til rette for gode sammenslåingsprosesser

  01.07.2016

  1. juli 2016 trer nye regler i inndelingslova i kraft. Endringene skal forenkle og forbedre prosessene ved en kommunesammenslåing. Regelendringene omhandler blant annet ROBEK-status ved kommunesammenslåinger, forkjøpsrett til aksjer ved kommunesammenslåinger og muligheten for grensejustering.

 • Å bygge en ny kommune - råd fra tidligere sammenslåinger

  01.07.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har samlet råd og tips fra tidligere kommunesammenslåinger. Rådene tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen fram til de er én ny kommune.

 • Høring - nye oppgaver til større kommuner

  13.05.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag til lov- og forskriftsendringer i forbindelse med at nye oppgaver skal overføres til kommunene.

  Høringsfrist: 01.10.2016 Status: Ferdigbehandlet

 • Tilskudd til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

  28.02.2016

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som har fattet vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016. Det er satt av 50 millioner kroner til ordningen i 2016.

 • Involvering av ansatte – en nøkkel til suksess i kommunereformen

  04.09.2015

  Når kommuner landet over diskuterer sammenslåing er det viktig å involvere alle berørte interesser. Flere kommuner har gode erfaringer med å involvere ansatte og tillitsvalgte, innbyggere, lag og organisasjoner, samt næringsliv tidlig i prosessen. De ansatte i kommunene er en viktig ressurs som kommunene er tjent med at involveres så tidlig som mulig.

 • Fylkeskommunene inviteres til å ta nabopraten

  03.07.2015

  Kommunereformen er godt i gang over hele landet. Nå blir også fylkeskommunene invitert med i arbeidet. - Jeg vil at fylkeskommunene skal vurdere muligheten for å slå seg sammen med nabofylker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Side 1 av 2
 • Side 1 av 2