Høring - nye oppgaver til større kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag til lov- og forskriftsendringer i forbindelse med at nye oppgaver skal overføres til kommunene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2016

Vår ref.: 15/2029

Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender her ut et høringsnotat med forslag til lov- og forskriftsendringer i forbindelse med at nye oppgaver skal overføres til kommunene. I høringsnotatet beskrives de enkelte oppgaver som skal overføres, og det foreslås konkrete og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette. 

Bakgrunn

Bakgrunnen er at Stortinget har besluttet å overføre nye oppgaver til kommunen. Dette skjedde ved Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2014−2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner og  Innst. 333 S (2014−2015) 9. juni 2015. Stortinget sluttet seg til meldingens forslag om oppgaveoverføringer til kommunene, med noen unntak. Det tas sikte på å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig med forslag om kommunestruktur og nytt folkevalgt regionalt  nivå.

Om høringsnotatet

Høringsnotatets kapittel 3 inneholder forslag til lov- og forskriftsendringer knyttet til følgende oppgaver:

 • Vigsler som i dag gjøres av notarius publicus
 • Andre oppgaver som er lagt til notarius publicus
 • Vilt- og innlandsfiskeforvaltning
 • Enkelte oppgaver etter forurensningsloven
 • Tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig
 • Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg
 • Nærings- og miljøtiltak i skogbruket
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder
 • Kollektivtransport

Det bes særskilt om høringsinstansenes innspill til disse forslagene.

Noen av oppgaveendringene som Stortinget sluttet seg til skal håndteres i andre løp. Disse oppgaveendringene er nevnt i høringsnotatets kapittel 4 til informasjon, men er ikke en del av selve høringen. Endringene følges opp i egne prosesser fastsatt av de enkelte departementene. De er kun omtalt i høringsnotatet for å gi høringsinstansene et samlet bilde av hvilke oppgaver regjeringen tar sikte på å overføre til kommunesektoren. Dette gjelder blant annet: 

 • Tannhelsetjenester
 • Basishjelpemidler
 • Oppgave- og finansieringsansvaret i barnevernet
 • Oppgaver på rehabiliteringsområdet
 • Tilskuddsordning under Landbruks- og matdepartementets område
 • Konsesjonsbehandling av små vannkraftverk
 • Enkelte oppgaver på politiområdet

Høringsuttalelser skal avgis i høringsløsningen nederst på denne siden. 

Høringsfrist er 1. oktober 2016. Eventuelle spørsmål kan rettes til fagdirektør Mari Jacobsen. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med hilsen                                                                        

Hans Petter F. Gravdahl (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Mari Jacobsen

                                                                                          fagdirektør

Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner

Vi gjør oppmerksom på at det er lagt ut en korrigert versjon av høringsnotatet 2. juni. Det er kun gjort en mindre endring i kapittel 4.4.2.  

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helseforetakene
Husbanken
Innovasjon Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Konkurransetilsynet
Landbruksdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Norges Bank
Regionale helseforetak
Riksantikvaren
Riksarkivet
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Nord universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Riksrevisjonen
Sametinget
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Sivilombudsmannen

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Den norske kirke
Likestillingssenteret

Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
ASVL – Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter
Bedriftsforbundet
Delta
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Dommerforeningen
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Juristforbundet
Kollektivtrafikkforeningen
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KS Bedrift
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Landssammenslutningen av vertskommuner
Miljøstiftelsen Bellona
MIRA-senteret
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Natur og ungdom
Naturviterne
NHO Service
Norges Blindeforbund
Norges Bondelag
Norges handikapforbund
Norges Idrettsforbund
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges kommunerevisorforbund
Norges naturvernforbund
Norges skogeierforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk forening for bolig- og byplanlegging
Norsk friluftsliv
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk institutt for naturforskning
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk pasientforening
Norsk pensjonistforbund
Norsk rådmannsforum
Norsk Sau og geit
Norsk Studentorganisasjon
Norsk sykepleierforbund
NORSKOG
NTL – Norsk Tjenestemannslag
Næringslivets hovedorganisasjon
Parat
Private barnehagers landsforbund
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening
RI Norge
SABIMA
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Statens pensjonskasse
Unio
Utdanningsforbundet
Verdens naturfond
Virke
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Følg saken