Prop. 96 S (2016–2017)

Endringer i kommunestrukturen

Proposisjonen inneholder forslag til sammenslåing av kommuner, deling av kommuner og justering av fylkesgrenser. I proposisjonen oppsummeres også arbeidet med kommunereformen, og det  skisseres ulike måter for videre arbeid for å styrke kommunene. Proposisjonen er en oppfølging av Prop. 95 S (2013-2014) hvor rammene for kommunereformen som ble presentert i en egen meldingsdel.

Les dokumentet

Elektronisk vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken