Prop. 91 L (2016–2017)

Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport

Proposisjonen inneholder forslag til lovendringer knyttet til overføring av oppgaver til kommunene i forbindelse med kommunereformen. Forskriftsendringer og oppgaver som håndteres i andre prosesser omtales også. Proposisjonen er en oppfølging av Meld. St. 14 (2014–2015).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken