Fordeling av arbeidsoppgaver og fullmakter ved overgangen til ny, sammenslått kommune

Kommunestyrene i de nye, sammenslåtte kommunene skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober 2019. Samtidig varer funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene i kommunene som skal slås sammen fram til og med 31.12.2019, men deres fullmakter og oppgaver er begrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene.

Dette innebærer at kommunestyrene opererer parallelt i et par måneder, og det kan reises spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker. Departementet har i en tolkningssuttalelse gitt uttrykk for at lovbestemmelsene her gir sammenslåingskommunene et handlingsrom, og at departementet derfor tror det vil være hensiktsmessig at det lokalt foretas en nærmere avgrensning av ansvar og fullmakter i denne perioden. I en slik vurdering må det også avklares hvilke typer vedtak det kan være aktuelt for kommunene å fatte i denne avsluttende perioden.

Departementet har gitt en ny tolkningsuttalelse om inndelingsloven § 27 andre ledd den 28.06.19.

I nye Stavanger kommune og nye Sandnes kommune har de fattet vedtak om avklaring av oppgaver og ansvarsfordeling i overgang til ny kommune. Dette kan tjene til eksempler for andre.

Sakspapirene finnes her:

Departementet har også fått utarbeidet aktuelle spørsmål og svar om den siste perioden før overgang til ny kommune. Disse er blant annet basert på spørsmål vi har fått, og erfaringer fra tidligere sammenslåingskommuner. KS-Konsulent har bidratt i utforming av svarene.    

Spørsmål og svar finnes her: