Involvering av ansatte – en nøkkel til suksess i kommunereformen

Når kommuner landet over diskuterer sammenslåing er det viktig å involvere alle berørte interesser. Flere kommuner har gode erfaringer med å involvere ansatte og tillitsvalgte, innbyggere, lag og organisasjoner, samt næringsliv tidlig i prosessen. De ansatte i kommunene er en viktig ressurs som kommunene er tjent med at involveres så tidlig som mulig.

- Mitt råd til kommunene er å ta med de ansatte i prosessene. De ansatte sitter på kompetanse om hvordan tjenestene og kommunene kan utvikles til å bli sterkere og levere enda bedre tjenester til til sine innbyggere, sier Jan Tore Sanner.

Statsråden hadde 19. juni besøk av kommunene Øyer, Ringebu, Gausdal og Lillehammer. De fortalte hvordan ansatte i kommunene har vært med å diskutere konsekvensene for de ulike tjenestene. Drøyt 80 ansatte hadde jobbet sammen på tvers av kommunegrensene for å utrede konsekvenser innen sine fagfelt. Konklusjonene var gjennomgående at de fant flere fordeler enn ulemper ved å slå seg sammen. Spesielt menet de at skoletilbudet ville bli bedre etter en sammenslåing.

I Hovedavtalen står det at: " Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd(…)"

- Jeg synes det er positivt at kommunene involverer sine ansatte og tillitsvalgte også før de gjør vedtak om en eventuell sammenslåing sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Etter at kommunene har vedtatt å slå seg sammen kan kommunene opprette et felles partssammensatt utvalg (etter inndelingslova §25) for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye enheten som arbeidsgiver og de ansatte. Dette er det opp til kommunene selv å avgjøre.

- Det finnes mange gode eksempler på at kommuner har involvert ansatte og tillitsvalgte  på en utmerket måte, sier statsråd Jan Tore Sanner. Når ansatte og tillitsvalgte er med på å kartlegge konsekvenser av en sammenslåing, får de også eierskap til prosessen, og kan se muligheter på sitt område.