Forsiden

Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør med dette at det er mulig å søke om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som slår seg sammen i kommunereformen. Det er satt av 150 millioner kroner til tilskuddet i 2017.

Mål for ordningen

Ved behandling av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en bevilgning til fylkesveier og andre infrastrukturtiltak i kommuner som søker om sammenslåing. Det ble lagt vekt på at bedre infrastruktur kan legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.

Hvem kan søke?

Tilskuddet er rettet mot kommuner som skal slå seg sammen. Kommunene i sammenslåingen må søke sammen (for rene kommunale tiltak), eventuelt kan det også søkes sammen med fylkeskommuner.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om støtte til etablering eller forbedring av veier og digitaliseringstiltak. Med veier menes ulike typer veier og infrastruktur knyttet til vei. Med digitaliseringstiltak menes for eksempel utvikling av digitale tjenester til innbyggerne. Det kan også gis støtte til bredbånd til drift av den nye kommunen. Det vil ikke gis tilskudd til generell bredbåndsutbygging for kommunens innbyggere.

Det kan søkes om tilskudd på inntil 5 millioner kroner.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket og hvordan det vil gagne sammenslåingen. Videre må søknaden inneholde en kort plan for gjennomføring og ferdigstilling og finansiering av tiltaket. Ved tiltak der fylkeskommunen og kommunen søker sammen, må det også fremgå hvem som er prosjekteier og hvordan partene skal forholde seg til hverandre i gjennomføringen av prosjektet.

Tildelingskriterier

Det vil bli gjort en helhetsvurdering av søknadene opp mot målet for tilskuddet. Maksimal sum for tilskudd til den enkelte sammenslåing i 2017 vil være 5 mill. kroner. Det vil også være en målsetning at så mange sammenslåinger som mulig skal motta tilskudd, 2016 og 2017 sett under ett.

Videre må følgende kriterier være oppfylt:

  • Kommunene må være vedtatt slått sammen i kommunereformen.
  • Tiltaket må være planlagt ferdigstilt innen 1. januar 2020.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for tilskuddet er 1. juni 2017.

Oppfølging og kontroll

Midlene skal brukes i tråd med søknaden. Når prosjektet er ferdigstilt, og senest innen 31. desember 2020, skal det framlegges bekreftelse fra kommunerevisjonen om at midlene er brukt i henhold til formålet. Ubrukte midler (midlene er ikke brukt i henhold til formålet eller utgiftene er lavere enn antatt) kan bli krevd tilbakebetalt til departementet.

Kontaktinformasjon

Søknader sendes: postmottak@kmd.dep.no

Ved spørsmål om tilskuddet, kontakt:
Jørgen Teslo, seniorrådgiver, jorgen.teslo@kmd.dep.no, 22 24 72 60
Hanne Thonstad, seniorrådgiver, hanne.thonstad@kmd.dep.no, 22 24 72 59