Nye regler i inndelingslova fra 1. juli 2016 – skal legge til rette for gode sammenslåingsprosesser

1. juli 2016 trer nye regler i inndelingslova i kraft. Endringene skal forenkle og forbedre prosessene ved en kommunesammenslåing. Regelendringene omhandler blant annet ROBEK-status ved kommunesammenslåinger, forkjøpsrett til aksjer ved kommunesammenslåinger og muligheten for grensejustering.

 Det er ikke foretatt en helhetlig gjennomgang av inndelingslova, men endringene som nå trer i kraft gir noen avklaringer og utfyllende regler som departementet har sett som nødvendige for at loven skal fungerer som et godt redskap ved grenseendringer.

Mer utfyllende informasjon om lovendringene er gitt i brev til kommunene og fylkeskommuner og i Prop. 76 L (2015-2016) Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.)