Kommunevåpen og kommuneflagg

1. januar 2018 trådte nytt regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg i kraft. Det nye regelverket innebærer at den statlige godkjenningsordningen for kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen oppheves og at kommunestyret og fylkestinget får eksklusiv kompetanse til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd.

  • Kommunevåpen og kommuneflagg skal brukes i lang tid framover, i motsetning til logoer og andre kjennetegn som ofte fornyes med jevne mellomrom. I forarbeidene til loven understreker departementet verdien av våpen og flagg av god kvalitet og oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å benytte seg av kompetente rådgivere og ha et langsiktig perspektiv.
  • For å unngå forveksling med eksisterende kommunale eller fylkeskommunale våpen eller flagg, har Arkivverket opprettet en oversikt på sine nettsider som kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å orientere seg i før vedtaket.
  • For å unngå forveksling med eksisterende varemerker eller design oppfordres kommunene til å henvende seg til Patentstyret i god tid før vedtak, slik at Patentstyret kan gjøre en forundersøkelse av våpen og flagg.
  • Kommunene må også sørge for at det gjøres en vurdering av faren for forveksling med norsk eller utenlandsk offentlig våpen eller internasjonale kjennetegn som er vernet av straffeloven § 165 bokstav b og 166.
  • For øvrig gjelder det ingen offentligrettslige krav om utformingen av et kommunevåpen eller kommuneflagg. Det gjelder derfor ikke lenger noe krav om at heraldiske prinsipper skal følges.

Kommuner og fylkeskommuner som er i prosess for sammenslåing kan velge forskjellige fremgangsmåter ved fastsetting av våpen og flagg:

  1. Videreføre en av kommunenes flagg eller våpen. Det eneste kravet vil være å gi Arkivverket beskjed om at et gjeldende våpen skal videreføres som felles våpen for ny kommune eller fylkeskommune.
  2. Det er ikke nødvendig at nye kommunale og fylkeskommunale flagg og våpen er klare fra første dag etter sammenslåingen ettersom det ikke er noe regelverk som pålegger kommuner og fylkeskommuner å ha våpen eller flagg. Det er derfor mulig for kommunene å bruke god tid til å fastsette nytt våpen og flagg.
  3. Dersom det er ønskelig å fastsette nytt våpen og flagg før ikrafttredelse av ny kommune, kan eksisterende kommunestyrer treffe likelydende vedtak. Før vedtak treffes er det viktig at kommunene setter av tid til å orientere seg i Arkivverkets oversikt over eksisterende kommunevåpen og foretar forundersøkelse hos Patentstyret. Etter vedtak i kommunestyrene må det sørges for felles innsending til Arkivverket. Fellesnemnda har ikke kompetanse til å vedta flagg eller våpen.

§ 3-2.Kommunevåpen og kommuneflagg

Kommunestyret fatter selv vedtak om kommunevåpen og kommuneflagg. Fylkestinget fatter selv vedtak om fylkesvåpen og fylkesflagg.

Kommunale og fylkeskommunale våpen og flagg skal ikke kunne forveksles med eksisterende kommunale eller fylkeskommunale våpen eller flagg, andre kjennetegn som er omfattet av straffeloven § 165 bokstav b eller § 166, et statsflagg eller noe som kan oppfattes som slike kjennetegn eller flagg.

Kommunen og fylkeskommunen skal uten ugrunnet opphold sende vedtak om kommunale eller fylkeskommunale våpen og flagg til Arkivverket. Arkivverket skal publisere mottatte våpen og flagg uten ugrunnet opphold. Departementet kan gi forskrift om innsendingen og publiseringen.