Historisk arkiv

Kommunene får selv velge kommunevåpen og kommuneflagg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Det er gledelig at kommunene selv skal få bestemme kommunevåpen og kommuneflagg. Den nye loven styrker lokaldemokratiet og fjerner unødvendig byråkrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortinget vedtok enstemmig 11. desember 2017 Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenklinger i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg), på bakgrunn av Prop.157 L (2016–2017) . Loven er i dag sanksjonert av Kongen i statsråd.

– Regjeringen ønsker å styrke det kommunale selvstyret, og flytte mer makt og ansvar til kommunene. Jeg har tillit til at lokalpolitikerne vil finne gode løsninger for kommunevåpen og kommuneflagg i sine kommuner, sier Jan Tore Sanner.

Lovendringen innebærer at den statlige godkjenningsordningen for kommunevåpen og kommuneflagg oppheves, og at ansvaret for dette legges til den enkelte kommunen. Fram til nå har det vært en praksis at kommunenes eget utkast til kommunevåpen og kommuneflagg ble vurdert av Arkivverket og godkjent av Kongen i statsråd.

Endringen innebærer også at kommunestyret og fylkestinget selv har myndighet til å vedta flagg og våpen. Våpen og flagg skal derfor ikke lenger godkjennes av Kongen i statsråd. Arkivverkets vil ha en rolle i å gi oversikt over eksisterende kommunale eller fylkeskommunale våpen på sine nettsider. Kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å orientere seg i oversikten før de treffer vedtak, for å unngå forveksling med eksisterende kommunale eller fylkeskommunale våpen eller flagg.

Kommunereformen fører til at over hundre kommuner skal slå seg sammen de neste årene, og de nye reglene vil forenkle arbeidet med å utforme nye kommunevåpen.

– Kommunevåpenet er et viktig samlende symbol i både nye og gamle kommuner. Utforming av kommunevåpen i sammenslåtte kommuner vil bety mye i arbeidet med å bygge ny kultur og identitet, sier statsråd Sanner.

Lovendringen trer i kraft fra 1.januar 2018.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00