Politisk organisering og politikernes rolle

I prosessen med sammenslåing må det avklares hvordan det politiske systemet i den nye kommunen skal se ut. I denne delen av veilederen gjør vi rede for ulike sider ved politisk organisering og de folkevalgtes rolle.

Innhold del B:

Kommuner som slår seg sammen må organisere det politiske systemet på nytt, og i den forbindelse ta en rekke valg.

Den nye kommunen kan velge formannskapsmodell eller parlamentarisme. Kommunen bør da blant annet vurdere hvilke formelle endringer en eventuell innføring av parlamentarisme vil innebære, og hvordan en overgang vil påvirke lokaldemokratiet. Kommunen bør vurdere om det skal etableres utvalg eller kommunestyrekomiteerknyttet til det politiske arbeidet, og om det eventuelt skal delegeres oppgaver til organ under kommunestyret.

Når flere kommuner slår seg sammen må den nye kommunen ta stilling til hvor stort kommunestyret skal være. Det handler om å finne en balanse mellom bred representajson og god politisk styring. Det er viktig å ta utgangspunkt i lokale forhold i vurderingen av konsekvensene av ulikt antall kommunestyrerepresentanter.

Samtidig bør kommunen være oppmerksom på hvordan endringer i oppgaver og organisering i forbindelse med en sammenslåing kan påvirke folkevalgrollen. De folkevalgte har en ombudsrolle, styringsrolle og lederrolle. De er representanter for innbyggerne, ansvarlige for kommunens drift, organisering og resultater, de skal representere kommunen utad, sette dagsorden og peke på ulike løsningsforslag. Det er viktig å være bevisst på at innholdet i de ulike rollene kan endres når kommuner slår seg sammen.

Neste →

   

Til start Til Del A Til Del B Til Del C