Styrker innbyggermedvirkningen i Senja

Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg slås sammen til Senja kommune. Fra 1.januar 2020 skal åtte lokalutvalg ivareta innbyggernes interesser i plansaker, holde kontakt med kommuneadministrasjonen og foreslå tiltak for å utvikle lokalmiljøet.

Bilde av seks representanter fra faggruppen i Senja.
Faggruppen er godt fornøyd med prosessen og resultatet. Foto: Ragnvald Storvoll, Senja 2020

Lokalutvalgenes oppgaver og organisering

Rammevedtektene for lokalutvalgene lister opp arbeidsoppgavene:

 • Være høringsinstans i plansaker og andre saker som gjelder utvalgets geografiske område eller arbeidsfelt.
 • Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer.
 • Være kontaktledd mellom den kommunale forvaltning og lokalmiljøet.
 • Utarbeide strategier og fremme forslag til utvikling av lokalmiljøet på områder som bosetting, oppvekstmiljø, helse, omsorg, arealdisponering, kommunikasjon, service, sysselsetting, næringsutvikling, stedsutvikling, omdømmebygging, og på andre områder av interesse for lokalbefolkningen.

Hvert lokalutvalg skal ha 5-7 styremedlemmer og minst 3 varamedlemmer. Valgbar er alle stemmeberettigede personer med bostedsadresse innenfor gjeldende kommunedel og som har bekreftet at de stiller til valg. Det skal være en bred sammensatt representasjon, sikres en aldersmessig spredning, og god kjønnsbalanse. Ett styremedlem skal være ungdomsrepresentant, med nedre aldersgrense 14 år.

Senja organiserer lokalutvalgene etter den nye kommuneloven § 5-7, som blant annet regulerer kommunedelsutvalg. Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer, og blant disse leder og nestleder. Dette etter forslag fra hvert lokalutvalg som har foreslått styrets medlemmer på et åpent møte.

Møtene i lokalutvalget vil inngå i kommunens møteoversikt på internett, slik at sakspapirer og referater er lett tilgjengelig for innbyggerne.

Per august 2019 er det ikke avklart hvordan ungdomsrepresentantene i lokalutvalgene skal samhandle med Senja barne- og ungdomsråd og ungdommens kommunestyre. Kommunen skal ha koordinator for barne- og ungdomsrådet og ungdommens kommunestyre.  

Grendeutvalgene som Lenvik kommune har hatt i flere år, skal fortsette. Det blir opp til de nye lokalutvalgene å avklare arbeidsdelingen mellom dem og grendeutvalgene.

Ressurser

Det settes av mellom 150 000-200 000 kroner årlig i tilskudd til hvert lokalutvalg. Dette skal gå til prosjekter og aktiviteter i regi av lokalutvalget. Møtegodtgjørelse til styret kommer utenom.

To hele stillinger i Senja kommune skal være kontaktpersoner for utvalgene, utføre sekretariatsoppgaver, videreformidle informasjon og være bindeleddet til politisk og administrativ ledelse. Både de kommunale kontaktpersonene og andre ansatte er forberedt på å endre arbeidsform. Møtene vil bli på ettermiddag- og kveldstid, og målet er å få til god dialog mellom innbyggerne og kommunen.

Iverksetting og evaluering

Faggruppen som har bestått av åtte personer er både ansatte i de fire kommunene, politikere og representant fra et grendeutvalg. Gruppen som har hatt ansvar for å forberede det nye nærdemokratiet mener at styremedlemmene i lokalutvalgene bør delta på folkevalgtopplæringen sammen med de folkevalgte. Kommunestyret delegerer ikke oppgaver og myndighet til lokalutvalgene, og derfor er felles møteplasser viktig for å diskutere alle muligheter og utfordringer som ligger i lokalutvalgsmodellen.

Nærdemokratiordningen i Senja kommune skal evalueres våren 2022 slik at eventuelle endringer kan avklares før ny kommunestyreperiode høsten 2023.

Grundige forberedelser

Medlemmer fra faggruppen for nærdemokrati har deltatt på 11 folkemøter, hvor innbyggerne kom med innspill til nærdemokratiske ordninger i Senja kommune og koblinger til kommuneplanens samfunnsdel. På alle møtene ble forslaget om nærdemokrati møtt positivt, og møtedeltakerne var enige om at kommunen må tørre å prøve ut nye modeller. Møtedeltakerne så også behovet for å løfte blikket for å få et sterkere samarbeid på tvers av tidligere kommunegrenser og administrativ organisering.

Rundt 600 innbyggere deltok på folkemøtene, men få av disse var ungdommer. Faggruppa har derfor møtt elevene på 10. trinn og vært på besøk på de videregående skolene. Nærmere 500 ungdommer har fortalt at de ønsker å kommunisere med kommunen digitalt, men også fysisk. Ungdommene vil møte folkevalgte og kommuneansatte på ungdommens egne arenaer. Ungdommene mener også at kommunene snakker et språk de ikke forstår.

Erfaringer fra andre kommuner

Faggruppa har innhentet erfaringer fra nærdemokratiske ordninger i kommuner både i Norge og andre nordiske land. Spesielt kommunedelsmodellen fra Bodø gav faggruppa mye inspirasjon.

I tillegg har faggruppa lagt vekt på følgende suksesskriterier, hentet fra rapporter om nærdemokratiske ordninger:

 • Forankring i og kobling til det representative demokratiet
 • Prosedyrer som avklarer forventninger og roller i ulike prosesser
 • Ressurser – det er viktig å ha en fasilitator med rett kompetanse
 • Deltakelse må ha en effekt og synliggjøres
 • Saker som skal behandles må vurderes nøye for at de skal være relevante for innbyggerne, og at ikke utvalgene skal risikere trøtthet og avskrekking
 • Mange og åpne kanaler for kommunikasjon og medvirkning
 • Identitet – viktig med lokal stedsidentitet, men den må ikke bidra til segmentering av gamle mønstre

Høringer

Etter at faggruppa hadde vært aktiv med å tilegne seg kunnskap, sendte de et forslag til organisering og innhold i lokalutvalgene på en 2 måneders høringsrunde. Engasjementet var så stort at fristen måtte utsettes. En viktig tilbakemelding var at det var ønsket 8 lokalutvalg og ikke 12 som først foreslått.

Nærdemokrati i praksis

Intensjonsavtalen mellom de fire kommunene la til grunn at grendeutvalgsmodellen som er etablert i Lenvik, videreføres og videreutvikles i den nye kommunen. Faggruppen for nærdemokratiske ordninger har siden januar 2018 hatt ansvar for en omfattende prosess for å få råd og innspill fra innbyggerne om hvordan nærdemokratiet i Senja kommune bør være.  Senja kommune har rundt 15.000 innbyggere, arealet på land er 1.862 km, og det tar ca 2 timer å kjøre bil mellom ytterkanten i kommunen. Nærdemokratiet skal ta hensyn til de lokale forholdene og bidra til å samle innbyggerne om å utvikle hele den nye kommunen.