Innbyggerforslag

En innbygger kan få sin sak behandlet av kommunestyret eller fylkestinget dersom det samles tilstrekkelig antall underskrifter. Forslag som støttes av to prosent av innbyggerne i kommunen eller fylket, må behandles. Likevel er det uansett slik at enten 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid er tilstrekkelig.

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget og skal som hovedregel behandle saken senest seks måneder etter at den har fått nok underskrifter. Rettighetene om innbyggerforslag er hjemlet i kommuneloven § 12-1.

Forslaget må gjelde kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. Saken kan avvises dersom den ikke faller inn under kommunens eller fylkeskommunens myndighetsområde eller har vært fremmet med samme innhold i valgperioden. Dette gjelder om saken har vært fremmet som innbyggerforsalg eller behandlet av kommunestyret eller fylkestinget på annet vis. Behandlingen av etinnbyggerforslag kan ikke delegeres hverken politisk eller administrativt. Tidsfristen på seks måneder gjelder ikke dersom saken henvises til behandling i en pågående plansak.

Å få sin sak behandlet av kommunestyret kan gi innbyggerne en opplevelse av nærhet til sine politikere.

"Retten til å fremme innbyggerforslag er et viktig og nyttig virkemiddel for å få satt fokus på det innbyggerne er opptatt av, og sikrer saken behandling i kommunens høyeste organ. Politikerne er valgt av og for innbyggerne i sin kommune, og rettigheten gir dem direkte innflytelse i lokaldemokratiet. Derfor er det viktig at det legges til rette for at denne rettigheten benyttes."
Ida Stuberg, ordfører i Inderøy

Er ordningen med innbyggerforslag godt kjent?

Forutsetning for at innbyggerforslag skal skape engasjement og tas i bruk er at ordningen er kjent. Kommunen og fylkeskommunen kan aktivt og målrettet informere om muligheten. Dette kan for eksempel gjøres gjennom lokalavisa, via sosiale media og på arenaer der kommunen eller fylkeskommunen møter sine innbyggere.

Innbyggeren trenger ikke å være 18 år for å fremme sak. Innbyggerne kan oppmuntres til å forberede saken godt, eventuelt også forsøke å få den løst på andre måter. Kommunen har mulighet til å være generøse i sin praksis og kan velge å behandle saker som etter loven kan avvises.

minsak.no

Ett verktøy for å fremme innbyggerforslag er minsak.no. Der kan alle innbyggerne foreslå saker. Lenke til saken kan deles via e-post, Twitter, Facebook eller andre sosiale medier. Underskrifter kan også samles på tradisjonelle underskriftslister.

I en ny og større kommune kan minsak.no bidra til å senke terskelen for kontakt med kommunens politikere. Lav terskel er viktig dersom kommunen ønsker at alle innbyggerne skal ha mulighet til å benytte seg av ordningen.

Gatelys til Fløysvingene

En innbygger i Bergen samlet 339 underskrifter for å få gatelys til Fløysvingene. Dette er mange nok til å få saken behandlet. Bystyret har fattet vedtak om at lyssetting av Fløysvingene vil være positivt for kommunens innbyggere og har bedt Byrådet om å foreslå hvordan kostnader til gjennomføring og drift kan finansieres. Bergen kommune viser fram innbyggerforslag som skal til behandling i Bergens Tidende, og har informasjon om ordningen godt synlig på kommunens hjemmesider. Kommunen er bevisst på at de ønsker saker fra innbyggerne. Innbyggerforslag som skal til behandling i bystyret er alltid med på en liste i Bergens Tidende over «high light saker» som skal til behandling i førstkommende bystyre.

Mer om innbyggerforslag: veiledere og litteratur

Veileder om innbyggerforslag

Evaluering av innbyggerinitiativordningen NIBR/Rokkansenteret

← Forrige                                                                                           Neste →

Til start Til Del A Til Del B Til Del C