Involvering av samer i kommuner med samisk befolkning

I kommuner med en samisk befolkning i mindretall er det viktig at kommunen legger til rette for tiltak som gir samene muligheter til å utøve innflytelse og ivareta sine interesser overfor kommunen, i tillegg til de krav som følger av lovverket.

Tiltak for demokratisk innflytelse

Mange tiltak for innbyggermedvirkning slik de er beskrevet i forrige kapittel vil også kunne være nyttige for kommuner med samisk befolkning.

Kommunen kan velge å opprette særlige representativt sammensatte kommunedelsorgan som har fullmakter til å ta avgjørelser som gjelder bare det aktuelle området i kommunen som i hovedsak har samisk befolkning. Slike organer kan delegeres myndighet til å ta avgjørelser innenfor et avgrenset saksfelt. Slike kommunedelsorganer er nærmere beskrevet i kapittelet om Nærdemokratiske ordninger.

Et annet tiltak kan være å etablere et samarbeidsorgan mellom kommunen og organisasjoner som representerer samene og samiske interesser i kommunen

Samepolitisk utvalg kan etableres som et utvalg i kommunen slik det er gjort i Lavangen og Kåfjord kommuner i Troms og Finnmark.

Samepolitisk utvalg i Lavangen er et hovedutvalg direkte under kommunestyret. Utvalget består av fem medlemmer, som utpekes av kommunestyret og som følger valgperioden. Les mer om utvalgsorganisering i del B av veilederen.

Kåfjord har hatt samepolitisk utvalg siden 1992 og er et særlig representativt sammensatt organ. Utvalget oppnevnes av kommunestyret, etter forslag fra en valgnemnd der alle partiene i kommunen er representert. Utvalget er rådgivende organ for kommunestyret i alle saker som angår samiske spørsmål. Utvalget er også styringsgruppe for kommunens samiske språksenter.

Utvalget har siden 2007 hatt delegert myndighet til å fatte vedtak innen eget budsjett. Det er den årlige bevilgningen fra Sametinget (tospråklighetsmidlene) som utgjør utvalgets budsjett.

Kommunen har kjøpt inn teknisk tolkeutstyr og slik lagt til rette for bruk av samisk i møter i folkevalgte organer.

← ForrigeNeste →

Til start Til Del A Til Del B Til Del C