Gjestebud i Svelvik

Gjestebud er en god metode for å få innspill fra engasjerte innbyggere som vanligvis ikke stiller på folkemøter.

Metoden er spesielt egnet for å nå bestemte målgrupper og for å få innspill preget av dybde og refleksjon. Metoden er utviklet av Svelvik kommune i forbindelse med deres kommuneplanprosess, men den kan også brukes i sammenslåingsprosessen.

Slik virker Gjestebud

  • Kommunen setter klare og tydelig mål for hva de ønsker å oppnå og gir fleksible rammer.
  • Gjestene får mulighet til å fremme sin mening om saker som de er direkte engasjerte i og som får konsekvenser for dem selv.
  • Få deltakere, oftest under åtte. Diskusjonene foregår i trygge rammer, blant kjente.
  • Kommunens ledelse finner de «riktige» gjestebudverter. Vertene har engasjement for temaet og har tilgang på målgruppen.
  • Verten inviterer gjester, lager opplegg for gjestebudet, gjennomfører og gir kommunen tilbakemeldinger.

Arrangør for gjestebudet (gjestebudverten) inviterer deltakerne hjem til seg for å diskutere ett eller flere definerte tema som kommunen ønsker tilbakemelding på.

Gjestebud gjennomføres uten kommunal deltakelse. Kommunens rolle er å eie oppdraget ved at de har konkrete spørsmål de ønsker tilbakemelding på fra bestemte målgrupper i befolkningen. Nye tilflyttere, pendlere eller småbarnsmødre kan være slike målgrupper.

Erfaringen med bruk av metoden er at den er egnet for nesten alle temaer, og når innbyggere uansett hvor de holder til. Svelvik kommune har hatt god erfaring med bruk av metoden blant annet for å få tilbakemeldinger fra ferierende seniorer i Spania på hvordan de ønsker å bo i framtiden, og hva studenter tenker om å flytte tilbake etter endt utdanning.

I forbindelse med kunnskapsinnhenting til folkehelseoversikten er kommunen i gang med å prøve gjestebud som metode for temaet ensomhet.

Gjestebud ga viktige innspill til kommuneplanen da nærlingslivsaktører diskuterte utviklingen av Svelvik sentrum.
"Kjempeflott måte å skape engasjement og samhold mot felles mål. På sikt kan slike felles møtepunkt ha mange positive «bivirkninger». Jeg tror noen av mine gjester nå lettere kan ringe hverandre og spørre om råd og hjelp. Det føltes veldig riktig å samle gjester som har samme fokus og felles behov."
Gjestebudvert for næringslivsaktører.

Erfaringene fra Svelvik viser at ordningen krever lite kommunale ressurser, og at innspillene er grundigere enn ved åpne temamøter. Ved å tilpasse sted og tid til deltakernes behov og muligheter når en også i større grad ønskede målgrupper. Svelvik har sammenlignet måloppnåelsen ved åpne temamøter og gjestebud. 

«Oppskrift» på gjennomføring av Gjestebud

Svelvik har på bakgrunn av erfaringer fra arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel beskrevet hvordan gjestebud kan organiseres og gjennomføres (pdf).

Forutsetning for at metoden skal fungere godt er at gjestebudet tilpasses både tema og hvem en ønsker å involvere. Dersom kommunen ønsker å nå personer som ikke snakker norsk eller som har nedsatt funksjonsevne, må gjestebudverten tilpasse opplegget. Det er også viktig at kommunen sørger for å informere om hvordan innspillene blir tatt med i det videre arbeid. Dette gir motivasjon til fortsatt engasjement.

Mer om gjestebud.

Svelvik utvikler nye metoder for å sikre lokaldemokratiet

Drammen og Svelvik har intensjon om å slå seg sammen i 2020. Svelvik kommune er særlig opptatt av lokaldemokratiet når kommunen eventuelt skal danne en ny kommune sammen med Drammen. Dette er bakgrunnen for at kommunen har tatt initiativ til et lokaldemokratiprosjekt, hvor målet er å utvikle nye former/metoder for å sikre lokaldemokratiet i nye sammenslåtte kommuner.

Svelvik vil kartlegge, diskutere og teste nye arbeidsformer og organisering for politisk arbeid i norske kommuner. For å lykkes må arbeidet bygges på lokale tradisjoner og erfaringer, for eksempel Gjestebud.

Utgangspunktet for prosjektet «Sterkt lokaldemokrati» er at lokaldemokratiet er under konstant press og endring; Sosiale medier fremmer andre debattarenaer i lokalsamfunnet enn de beslutningsarenaer kommunestyret tradisjonelt disponerer. Det vises også til at politiske partier strever med rekruttering og at sterke samfunnsaktører ofte velger andre arenaer enn kommunestyret for å påvirke samfunnsutviklingen.

Mer om Gjestebud: litteratur og idéhefter

«Gjestebud» Ny metode for medvirkning. Horten, A. S. V.

Involvering av innbyggere i kommuneplanens samfunnsdel – erfaringer å lære av? Horten, A. S. V.

Hvordan involvere innbyggerne? NIBR og Uni Rokkansenteret

Medvirkning med virkning? Innbyggermedvrikning i den kommunale beslutningsprosessen. Klausen, J.P. m.fl

 

← Forrige                                                                                   Neste →

Til start Til Del A Til Del B Til Del C