Bolystteam i Steinkjer

Steinkjer og Verran i Nord-Trøndelag har vedtatt sammenslåing. Intensjonsavtalen framhever at «bolyst utvikles i lokalsamfunnene ved å bygge opp under, og inspirere til, lokale initiativ med bolystteam som verktøy.» Våren 2016 gjorde formannskapet vedtak om at metoden bolystteam er fast arbeidsmodell for lokal samfunnsutvikling i Steinkjer. Bolystteam blir et viktig verktøy når den nye kommunen skal bygges.

Bolystteamet i Steinkjer
Bolystteamet i Steinkjer Foto: Steinkjeravisa

Bolystteam er resultatet av prosjektet Åpen, lys og glad i Steinkjer. Bolystteamet består av fagpersoner i Steinkjer kommune, og skreddersys etter oppgavene som skal løses. Bolystteamet er et mobilt, koordinerende team som legger til rette for at innbyggerne føler ansvar for, og har mulighet til å utvikle sitt lokalmiljø på en positiv måte. Teamet jobber i lokalmiljøene.

Det er alltid ressurspersonene ute i lokalmiljøet som er vertskap for møtene, og ordner invitasjoner, lokaler og servering. Bolystteamet på sin side har prosesslederansvar, med mindre annet er avtalt med innbyggerne som har tatt initiativet. Det er et viktig prinsipp at lokalsamfunnet eier møtene, og tar både økonomisk og praktisk ansvar for dette.

- Vi er så lei av å sitte på møter. Å jobbe med noe konkret og målrettet er viktig. Dette er en veldig effektiv måte å jobbe på, og vi når målene vi setter oss fort. 

Tore Strugstad, bolystgruppa i Ogndal

Kommunen har erfart at metoden er viktig. Innbyggerne opplever at de har ansvar for, og mulighet til, å utvikle sitt eget lokalmiljø i positiv retning. Kommunen aktiviserer innbyggernes kunnskap og kompetanse i helhetlig stedsutvikling. Lokale ildsjeler slipper å ringe/lete rundt på rådhuset for å få tak i rett person. Kommuneansatte på sin side får bedre lokalkunnskap. 

- Dette er «omvendt medvirkning». Vi trenger ikke løpe til rådhuset – de kommer til oss. Vi har lært at vi ikke trenger å sitte i kommunestyret for å medvirke. I tillegg blir det tydelig at det ikke bare er kommunen som må levere – vi må også levere.

Tore Strugstad

Bolystteam er en metode både for medvirkning og for lokal samfunnsutvikling. Steinkjer kommune legger vekt på å vise fram konkrete resultater av utviklingsarbeidet, og de har laget en oppskrift på hvordan prosessen kan gjennomføres. 

- Vi har fått mer samhold mellom lag og foreninger, og en møtearena og plattform. Når vi møtes jobber vi mot samme mål, og ikke på bekostning av hverandre. Helheten blir sterkere enn delene

Frank Bjerkan, bolystgruppa i Henning

Hva koster metoden?

Finansiering i ordinære kanaler er en sentral del av modellen. I Steinkjer er det også satt av egne midler til bolyst og bolystteam. Summen for 2016 er kr 400 000, og den største posten er ressurser til materielle tiltak. I tillegg dekkes noen tiltak innenfor kommunens drifts- og investeringsbudsjett eller av offentlige midler (Vegvesenet, spillemidler, regionale friluftslivsmidler) og støtte fra private fond og stiftelser. 

Gode råd om bruk av metoden:

  • Det er viktig å kunne vise noen resultater raskt. Planlegg arbeidet slikt at man får realisert noen av de enklere sakene med en gang for å skape tillit og motivasjon.
  • Metoden fungerer kun om innbyggerne i lokalsamfunnet er organisert til en viss grad og har et engasjement.
  • Man kan ikke forvente at det er kommunen som er pådriver. Kommunen skal brukes som en ressurs, men jobben gjøres av innbyggerne.
  • Ærlighet i møtene. Ikke alle ideer er realistiske og bolystteamet skal gi konkrete tilbakemeldinger om gjennomførbarhet.
  • Kommunen må holde det de lover. Dette henger sammen med god forventningsavklaring.
  • Kontinuitet i teamet mot den enkelte arbeidsgruppen er en fordel. Det oppleves som mer tungrodd om arbeidsgruppen til stadighet møter nye kontaktpersoner og fagpersoner hos kommunen.