Hvorfor innbyggermedvirkning er viktig

Beslutninger blir bedre. Innspill fra befolkningen kan bidra til at viktig informasjon om behov, løsninger og konsekvenser kommer på bordet. Slik blir beslutningene som fattes bedre og mer hensiktsmessige enn de ellers ville ha blitt.

Gjør de folkevalgte bedre i stand til å være gode representanter for innbyggerne. Folkevalgte har ansvar for å sørge for at vedtakene i kommunestyret er i tråd med innbyggernes ønsker og behov. Dette krever god kontakt med innbyggerne. Medvirkningen må imidlertid ikke legges opp slik at de folkevalgtes mandat pulveriseres, eller at de lokale partilagene svekkes. Innbyggernes innspill kan ikke alltid tas til følge, for det er de folkevalgte som er valgt til å ta beslutningene.

De som blir berørt blir hørt. En viktig begrunnelse for lokaldemokratiet er nærhetsargumentet, altså at vedtak gjøres så nært de som blir berørt som mulig. Spesielt viktig er det at de folkevalgte ivaretar interessene til dem som ikke hever stemmen, men som kanskje er mest berørt. Gjennom ulike medvirkningstiltak kan også disse stemmene få et forum hvor de høres.

Øker innbyggernes tillit til de folkevalgte. God innbyggermedvirkning kan gi politikken bedre forankring blant innbyggerne og gi dem tillit til at de folkevalgte lytter og tar hensyn til deres behov. En studie om innbyggermedvirkning viser at folk som bor i kommuner med mange muligheter for deltakelse i større grad opplever at de folkevalgte lytter til dem, også selv om de ikke nødvendigvis bruker tiltakene mer enn andre. Gjennom god medvirkning får de folkevalgte mulighet til å synliggjøre dilemmaer og avveininger, og begrunne politiske prioriteringer overfor innbyggerne. Folk kan lettere akseptere beslutninger som de i utgangspunktet er uenige i dersom de føler seg hørt og opplever at de har fått en god begrunnelse.

Gjør det enklere å gjennomføre vedtatte tiltak. Innbyggermedvirkning kan også føre til at beslutninger bli bedre fordi de er bedre forankret, noe som kan senke konfliktnivået og gjøre det enklere å gjennomføre vedtatte tiltak.

Gir læring for både politikere og innbyggere. Innbyggermedvirkning kan gi læring. De folkevalgte kan lære om befolkingens ønsker og behov, og befolkningen lærer om politikernes avveininger og prioriteringer. På den måten kan dialog gi bedre gjensidig forståelse og tillit mellom folk og folkevalgte.

Viktig for vellykket innbyggermedvirkning

Politisk og administrativ ledelse må ønske det og ta det i bruk. En forankring i politisk og administrativ ledelse er gunstig for å få til god innbyggermedvirkning. Dette kan gjøres ved å lage strategier for innbyggermedvirkning, inkludere temaet i kommunens visjoner og mål og nedfelle prinsipper for medvirkning i overordnede planer.

Lag og følg gode rutiner. For å få til systematisk og god innbyggermedvirkning, er det viktig å lage rutiner for hvordan medvirkning kobles til det representative demokratiet: hvordan bringes innspill videre fra tiltak til politiske vedtak, hvordan gir man innbyggerne tilbakemelding på hvor saken står, og hvordan gir man innbyggerne tilbakemelding på hvordan innspillet ble hensyntatt?

Ansatte som har og tar ansvar. Det er viktig at det settes av ressurser til arbeidet med innbyggermedvirkning. Å ha en administrativt ansatt som har spesielt ansvar for medvirkning kan gi økt bevissthet og et vedvarende fokus på oppgaven. Ansatte med spesielt ansvar for medvirkning er vanlig i svenske og danske kommuner, men ikke så vanlig i norske.

Ulike steg som kommunen bør tenke gjennom

Det er viktig å ta utgangspunkt i lokale forhold og hvilke målgrupper det trengs å jobbe aktivt med. 

 

Til start Til Del A Til Del B Til Del C