Forsiden

MED ungdom i fokus

MED ungdom i fokus er en tjeneste som har utviklet gode metoder for medvirkning og involvering av unge. Metoden brukes også til å lære opp ungdommer til å kjøre egne fokusdager med jevnaldrende. Erfaringene med metoden er at den har gjennomslagskraft og egner seg veldig godt i arbeid med barn og ungdom.

MED ungdom i fokus

Tjenesten er utviklet av Vefsn, Brønnøy og Hemnes kommuner og Nordland fylkeskommune i samarbeid med Investing in Children, og er finansiert av Fylkesmannen i Nordland.

Ungdommer som sitter i en ring og snakker sammen.
MED Ungdom i fokus innhenter verdifulle innspill og synspunkter fra andre ungdommer Foto: MED Ungdom i fokus

Gjennom fokusdag og ung til ung-dialog får ungdommene bidra i plan og tjenesteutvikling. Innspillene gir verdifull informasjon om hvordan de unge ser på kommunen og tjenestene som tilbys barn og unge.

I Vefsn kommune har ungdom en sentral rolle i utvikling av tjenester og tilbud rettet mot barn og unge. 
Fokusdag har ført til bedre helsetjenester for unge i Vefsn, deriblant økt helsesøstertilbud på skolene.

Ungdomsrådet i Vefsn kommune har blitt skolert i metodikken, og bruker Fokusdager aktivt i arbeidet med å få frem ungdommer sin stemme.

Gir gode resultater i Vefsn
Høsten 2017 arrangerte Ungdomsrådet en felles ungdomspolitisk dag der 78 deltakere fra ungdomsskoler og videregående skole i Vefsn deltok. Formålet var å få frem de unges meninger og erfaringer rundt tilbud de selv er brukere av innen temaene psykisk helse, skole og fritidsaktiviteter. Ved hjelp av metodene Fokusdag og ung til ung-dialog delte de unge sine erfaringer og ga innspill til endring. På bakgrunn av innspillene utarbeidet Ungdomsrådet en rapport med tre prioriterte områder som rådet ønsket kommunen skulle ta tak i og forbedre. Rapporten ble behandlet i kommunestyret som en egen sak.

De prioriterte områdene har blitt tatt til følge, og vil være relevant for videre arbeid med økonomiplan, levekårsplan og oppfølging av kommuneplanen.
Vefsn kommune har allerede økt kapasiteten på helsesøstertilbudet i skolene som følge av tilbakemeldingene fra de unge som medvirket.

-Tilbakemeldingene fra ungdommene gir mye verdifull informasjon om hvordan de unge ser på vårt lokalsamfunn og tjenestene som vi tilbyr dem -

Erlend Eriksen, Rådmann Vefsn kommune


Fokusdag- en arena for dialog og medvirkning
Barn og unge har verdifulle synspunkter og erfaringer som bør tas med i beslutningsprosesser som angår dem. Utfordringen ligger ofte i å legge godt til rette for at de blir hørt og tatt på alvor, og at medvirkningen skjer på de unges premisser. Fokusdag gjennomføres av og med ungdommer, og anvendes i arbeidet med å tilrettelegge for barn og unges medvirkning. Fokusdagen gir unge en arena for å diskutere og utvikle ideer sammen med jevnaldrende. De unge gis mulighet til å komme med verdifulle innspill til forbedring og utvikling av tjenester og tilbud i en kommune. Erfaringene med metoden er at den har gjennomslagskraft og egner seg veldig godt i arbeid med barn og ungdom.

På en fokusdag skapes en arena hvor barn og unge møtes for å diskutere et gitt tema, utvikle ideer og komme med forslag til forbedringer. Skoler er ofte benyttet som arena for gjennomføringen.

Fokusdagen planlegges og gjennomføres av en gruppe unge MED-arbeidere som har opplæring i og erfaring med å lede fokusdager. MED står for medvirkning og endring gjennom dialog.

-Helsesøster er travel og bortgjemt på kvisten på skolen. Jeg synes hun burde få et mer synlig kontor-

Elev ved Mosjøen vgs

Forarbeid er viktig
Arbeidet starter som regel med at de mottar en bestilling fra en kommune. MED-arbeiderne utarbeider så en plan for gjennomføring av Fokusdag, med utgangspunkt i formålet med bestillingen. Det er viktig med en god dialog i starten for å avklare hva bestiller ønsker. En tydelig og konkret bestilling fra kommunen bidrar til et bedre resultat.

Gjennomføring
Selve fokusdagen styres av ungdommene, uten voksne tilstede. Dagen gjennomføres ved at unge medarbeidere møter en gruppe jevnaldrende som er involvert i den gitte bestillingen. Sammen diskuterer og utarbeider de ideer, som kan bli verdifulle innspill med forslag til forbedringer i kommunen. Ungdommene som leder fokusdagen anvender ulike verktøy som bidrar til at alle deltakerne blir hørt. 

Etterarbeid
Innspillene tas med i en rapport som skrives i etterkant av fokusdagen. Rapporten skrives av de unge som har medvirket, med støtte fra en voksen. Deltakerne presenterer deretter rapporten til bestilleren av oppdraget. MED-arbeiderne tematiserer rundt viktigheten av at rapporten skal brukes aktivt i etterkant av fokusdagen. Fokusdagen er ofte et skritt i riktig retning for å få til en aktiv dialog mellom voksne og de unge i kommunen.

De unge er ekspertene-de voksne er tilretteleggere
Sentralt i metodikken er at det er ungdommene selv som styrer hele prosessen i form av planlegging, gjennomføring og evaluering av fokusdag.  De unge får derved mulighet til å definere sin egen agenda uten voksne tilstede. Ungdommene som deltar på fokusdag opplever at det er lettere å være åpne og direkte når det er jevnaldrende som styrer prosessen. Det kommer ofte frem nyttig informasjon og innspill som tidligere ikke var tenkt på som tema. De unge vet best hvor skoen trykker. Metodikken bidrar til høy grad av engasjement, og deltakerne opplever at de blir involvert på en god måte, at de blir hørt og får anerkjennelse for sine meninger.

Gjennomslagskraft i kommunen
MED opplever at ungdommene som involveres har minst like stor gjennomslagskraft som politikere. Gjennom fokusdag blir ungdommene bevisstgjort egne utfordringer i kommunen, de får mulighet til å påvirke tjenester de er brukere av, og de får gjerne et større eierforhold til egen kommune. Ungdom som blir hørt opplever ofte større grad av tilhørighet og bolyst til kommunen.
Selv om Fokusdagene er styrt av de unge, så er det alltid med en voksen støttespiller som tilrettelegger og har det overordnede ansvaret gjennom hele prosessen. Det være seg avklaring av praktiske problemstillinger fra bestiller, bearbeiding av rapport og bistand ved behov forøvrig.

Kan bistå din kommune
MED ungdom i fokus drives av kommunene Vefsn, Brønnøy og Hemnes, samt Nordland Fylkeskommune.

Prosjektet består av en prosjektleder, tre prosjektarbeidere og to ung MED-arbeidere. Alle er kommunalt ansatt. I tillegg har de lært opp 34 unge tilretteleggere spredt i ulike kommuner i Nordland. Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Nordland.

Fokusdagmetodikken har mange bruksområder. Man kan fokusere på situasjonen til barn og unge generelt eller for de med spesielle utfordringer. Alle typer tema kan diskuteres, ofte er det helsetjenester som de unge selv er brukere av. Metodikken blir anvendt på flere nivå i kommunene. Eksempler på tema er planarbeid, videreutvikling av tjenester og kommunale budsjettprosesser.

MED ungdom i fokus kan være behjelpelig med oppdrag i hele landet.