Lokaldemokratiet i foregangskommuner

Kommunal- og distriktsdepartementet har tatt initiativ til et lokaldemokratiprogram (2022-2023). Gode eksempel på lokaldemokratitiltak skal vises frem til hele kommune-Norge.

tre personer som strekker seg mot nordlyset
Foto: Colourbox

Sammen med syv utvalgte kommuner med ambisjoner for å videreutvikle sitt lokaldemokrati – foregangskommuner, vil departementet få frem gode eksempel på hvordan kommunene kan involvere innbyggere på måter som skaper engasjement og tillit. 

Syv foregangskommuner

De syv utvalgte kommunene tar i bruk ulike metoder for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser på. De er valgt ut på bakgrunn av søknader, slik at kommuner med ulik tiltaksprofil, ulik demografi, geografi og ulik størrelse er representert. Målet er at kommunene skal bli foregangskommuner på lokaldemokrati, som andre kommuner i neste omgang kan lære og la seg inspirere av. Hver av deltakerkommunene får 300 000 kroner over en toårsperiode.

Bergen kommune vil samle erfaringene med gjennomførte innbyggerinvolveringsaktiviteter. Kommunen ønsker å sikre de gode prosjektene ikke bare enkeltinitiativer som kommer og går, men at det gode arbeidet blir samlet, systematisert, videreutviklet og delt.

Vil blant annnet jobbe med:

 • Kartlegge medvirkningsmetoder som brukes eller har vært i bruk i og av Bergen kommune.
 • Dele erfaringer og videreformidle beste praksis innen medvirkningsarbeid for å bidra til at kommunen utfører rett type medvirkning til rett tid.
 • Legge til rette for utprøving av nye digitale og ikke-digitale metoder for innbyggerinvolvering
 • Sikre god kobling mellom innbyggerinvolvering og politisk organisering.

Erfaring fra medvirkningsarbeid

Har prøvd ut borgerpanel, blant annet knyttet til sak om bydelsordninger der borgerpanelet sine innspill var viktige. Innspillene er selvstendige vedlegg i saksgrunnlaget frem mot politisk behandling. Erfaringene med borgerpanel fulgt opp gjennom forskningsprosjektet; Demovate om demokratisk innovasjon. Opptatt av innbyggermedvirkning i samfunnsplanleggingen, og at innspillene skal komme i tidlig fase i planleggingen. Pilot med Bylab (bylaboratorium) knyttet til byutvikling, innbyggerundersøkelser, barnetråkkregistrering (en metode der barn registerer kvaliteter i sitt nærmiljø/skolevei), verkstedsmøter/ad-hocgrupper og befaringer, årlige folkemøter i alle bydeler der politikere og kommunen møter innbyggere.

Lokale forhold

Stor bykommune. Til dels store leverkårsforskjeller. Ønsker å få større nærhet mellom politikere, kommune og innbyggere, og også engasjere innbyggere som ikke er så digitale.

Hvordan skape rom for bedre dialog mellom kommunen og innbyggerne på andre arenaer enn gjennom formelle medvirkningsorgan?

Vil blant annnet jobbe med:

 • Utforske om erfaringene fra Stimulabprosjektet Samskaping sammen kan brukes som metodeverktøy for å utvikle lokaldemokratiet.
 • Tidlig innbyggerinvolvering - hvordan kan innbyggere i større grad få påvirke premissene som skal legges til grunn for utvklingen av sitt nabolag og nærområde?
 • Hvilke fysiske og digitale møteplasser kan utvikles for å skape større nærhet mellom innbyggere og folkevalgte?
 • Hvordan kan det legges til rett for å øke valgdeltakelsen ved kommunevalget gjennom å øke kunnskapen om lokaldemokratiets betydning?

Erfaring fra medvirkningsarbeid

Mange års erfaring med kommunedelsutvalg og medvirkningsråd. Begge deler er en integrert del av den politiske organiseringen i Bodø kommune. Gjennomførte i perioden i 2015-2018 et demokratiprosjekt i egen regi, som resulterte i flere tiltak som er implementert i arbeidet med folkevalgte organer. Bodø kommune har også utarbeidet en tilverksveileder som skal legge grunnlaget for meningsfull medvirkning.

Lokale forhold:

Stor bykommune med stort omland og lange avstander, også til øysamfunn. Aktuelt nå er utvikling av helt ny bydel der flyplassen tidligere var lokalisert.

Lenke til Tilverks-veilederen (Bodø kommunes nettside)

Bruker «Bylab» som et laboratorium for lokaldemokrati, for å teste ut nye samarbeidsmetoder og stimulere til lokaldemokrati. Bylab er også et fysisk sted og en møteplass mellom kommunen og innbyggere, næringsliv og akademia.

Vil blant annet jobbe med:

 • Hvordan kan kommunale utfordringer få en aktiv involveringsplan, som inkluderer alt fra informasjon til samarbeid om oppgaveløsningen?
 • Hvordan kan kommunen legge til rette for at det skal være mulig å engasjere seg på forskjellige måter, i ulik grad og innenfor flere temaer?
 • Hvordan jobbe smidigere og mer fleksibelt med de folkevalgte fremover, og involvere medvirkningsorganer på nye måter?

Erfaring fra medvirkningsarbeid

Kommunen har en utvidet rådsstruktur i tillegg til ordinære politiske utvalg. Gjøvik kommune har en smartby-satsning, som inkluderer Bylab Gjøvik, som blant annet jobber med teknologi og digitalisering og innbyggermedvirkning. Gjennom Bylab Gjøvik «løses» kommunale utfordringer og oppdrag gjennom nye samarbeidsformer, og kommunen har blant annet brukt metoden i lokale utviklingsspørsmål.

Lokale forhold

Mellomstor bykommune, fungerer som regionsenter for flere av de omliggende kommunene. Den tradisjonelle medvirkningen treffer relativt få og spesielt engasjerte innbyggere, og kommunen har ambisjoner om å fremme deltakelse innenfor en større del av befolkningen.

Mer informasjon: Bylab Gjøvik  

Vil jobbe med:

 • Hvordan gjøre politikken mer tilgjengelig gjennom gode digitale løsninger og kommunikasjonsarbeid?
 • Hvordan sikre at uttalelser fra medvirkningsrådene kommer på riktig tidspunkt i beslutningsprosessen, og hvordan legge til rette for reel påvirkning? Ungdomsrådet er pilot.
 • Hvordan bygge broer mellom politikken og innvandrerbefolkningen - hvordan skape engasjement, forståelse og øke deltakelsen i lokaldemokratiet?
 • Hvordan øke valgdeltakelsen blant unge (18-24) og innvandrerbefolkningen i Lørenskog kommune?

Erfaring fra medvirkningsarbeid

Lørenskog kommune arbeider aktivt med å øke involveringen av innbyggere. Kommunen tar allerede i bruk en rekke ulike tiltak for å styrke innbyggerinvolveringen, som for eksempel; innbyggerpanel, gjestebud, folkemøter, stort skoleprosjekt med 800 ungdomsskoleelever, nettverksbyggerordning mellom kommune og den flerkulturelle befolkningen og medvirkningsportal (ressurshåndbok med veiledning om aktuelle former for medvirkning i ulike situasjoner). Det er også utarbeidet nye nettsider for å øke tilgjengeligheten til politiske saker og – møter, og alle politiske møter direktesendes digitalt.

Lokale forhold:

Stor, sentral kommune med over 46 000 innbyggere. Kommunen har en mangfoldig befolkning med innbyggere med 138 ulike nasjonaliteter, og en innvandrerandel på over 34% (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre). Den store veksten gjør det utfordrende å mobilisere de nye innbyggerne. Derfor ser kommunen det som spesielt viktig å arbeide godt med bred involvering og medvirkning.

Vil styrke grendeutvalgene for å motivere til medvirkning og mer langsiktig deltakelse, til å skape lokalt engasjement, og sikre iveretakelse av områder som blir geografiske ytterpunkter i en stor kommune.

Vil blant annet jobbe med:

 • Hva kan være en «best practice» for medvrikning i mindre kommuner med flere grender?
 • Hvordan strukturere informasjonen til grendeutvalgene, og hvordan kan grendeutvalgene gis mer innflytelse i konkrete saker, ut over rollen som høringsorgan?
 • Hva kan være en god modell for administrativ støtte til grendeutvalgene i en mindre kommuneadministrasjon?
 • Hvordan kan nye deltakelsesformer tas i bruk, og hvordan kan politisk aktivitet formidles ut på en god og enkel måte?
 • Hvordan kan digitale løsninger tas i bruk for å stimulere til økt deltakelse?

Erfaringer fra medvirkningsarbeid

Suldal kommune har hatt kommunedelsutvalg, kalt grendeutvalg, i flere år. Det er syv grendeutvalg, ett i hver skolekrets. Grendeutvalgene har ansvar for oppgaver knyttet til fordeling av kulturmidler, kommunale fellesarrangementer og samordning og samarbeid med andre offentlige og private organer. I tillegg gjøres saksdokumenter til kommunestyremøter tilgjengelige på nett, og møtene strømmes direkte, og lokalavisen følger lokalpolitikken tett.

Lokale forhold

Kommunen er stor i areal, men med få innbyggere som bor spredt mellom ulike grender. Lange avstander mellom kommunedelene. Folketallsutviklingen er stabil, med en svak nedadgående tendens. Det er stort engasjement rundt lokalpolitikken i kommunen, der sentrum-periferi dimenasjonen står sterkt.

Mer informasjon (lenke til Suldal kommune)  (kommer snart egen prosjektside)

Vil evaluere ordningen med nærmiljøråd i ulike deler av kommunen, og skape nye digitale løsninger og møtesteder for deltakelse og involvering.

Vil blant annet jobbe med:

 • Vurdere nye digitale løsninger for innbyggermedvirkning med klart språk og lav terskel for deltaking.
 • Vurdere hvordan nærmiljørådene kan bli arenaer for påvirkning.
 • Vurdere hvordan kommunen kan nå ut til «ikke – digitale» innbygere.
 • Vurdere nye arbveidsmåter for politiske utvalg for å få bedre involvering og samarbeid.
 • Styrke den reelle påvirkningen fra eldreråd, ungdomsråd og kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Erfaringer fra medvirkningsarbeid

Sunnfjord kommune har etablert nærmiljøråd på tettstedene Sande, Bygstad, Viksdalen, Naustdal, Vassenden og Skei. Rådene har som formål å involvere innbyggere i felles utviklingstiltak og å tilby en arena for samarbeid og involvering. I tillegg har Sunnfjord kommune lagt vekt på innbyggerinvolvering i kommunens planer og prosjekter.

Lokale forhold

Sunnfjord kommune er en langstrakt kommune med til dels lange avstander mellom kommunedelene. Kommunen står foran demografiske endringer med en stadig større del eldre.

Vil utvikle og legge til rette for bruk av en digital løsning (Framsikt), og å teste ut en modell for sterkere deltakelse i budsjettprosessene.

Målet er at flere folkevalgte, utvalg, nemder og råd blir involvert. I neste omgang ønsker kommunen at også innbyggerne skal kunne delta. Videre er det et mål at deltakelsen skal være representativ.

 • Hvordan få til en bredere og mer representativ deltakelse i budsjettprosessene?
 • Hvordan skape forståelse og tillit blant alle innbyggerne om utfordringene kommunen står overfor?

Erfaringer med medvirkning

Har et mangfold av politiske partier som kanal for samhandling med folkevalgte og politikere i kommunen.

Lokale forhold

Siden 2017 har kommunen hatt stor inntekstmessig nedgang. Samtidig har Vadsø kommune høye utgifter (kapitalutgifter) og høye demografiutgifter. Kommunen opplever at eldrebølgen slår inn, og har høye utgifter til helse- pleie og omsorgstenester. Kommunen ønsker å utvikle utvidet samhandling rundt budjsettarbeidet, som grunnlag for felles forståelse av utfordringsbildet i kommunen, og å få inn forslag til løsninger fra de som blir berørt, og samtidig skape tillit til de prioriteringene de folkevalgte gjør.

Kunnskapsdeling til hele kommune-Norge

Erfaringsutvekslingsseminar - læringsnettverk

Ikon mann og lyspære

De syv kommunene som er utvalgt på bakgrunn av søknader, vil i løpet av programperioden 2022 - 2023, arrangere erfaringsutvekslingsseminarer for foregangskommunene, der formålet er å dele erfaringer og å lære av andres erfaringer med ulike måter å involvere innbyggere på i ulike politiske beslutningsprosesser.

Evaluering

Ikon: Ark med tekst

Norwegian Research Centre (NORCE) i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF), har fått oppdraget med å evaluere lokaldemokratiprosjektene i kommunene. Førsteamanuensis ved UiB og forsker ved NORCE, Sveinung Arnesen er prosjektleder. Evalueringen skal systematisere og sammenligne erfaringene i foregangskommunene, og se desse i lys av ulike lokale forutsetninger, og i lys av viktige demokratiprinsipp og eksisterende kunnskapsgrunnlag om erfaringer med ulike typer innbyggerinvolvering.

Lokaldemokratikonferanse for alle kommuner

Ikon personer rundt et bord

Som en avrunding på dette lokaldemokratiprogrammet, vil departementet våren 2024 arrangere en lokaldemokratikonferanse der hele kommune-Norge og alle kommunene blir inviterte. På konferansen vil ulike innbyggerinvolveringstiltaker som har blitt prøvt ut i foregangskommunene bli presenterte, i tillegg til evalueringen. Formålet er å inspirere kommuner i hele landet til å være offensive og innovative i sin demokratipolitikk – og å spre erfaringer og kunnskap om ulike innbyggerinvolveringstiltak til alle kommunene i landet.

Veileder eller inspirasjonsbrosjyre

ikon: person som leser

Departementet vil utarbeide en veileder eller inspirasjonsbrosjyre med alle lokaldemokratitiltakene som blir prøvt ut i foregangskommunene med ulike måter å involvere innbyggere i politiske beslutningsprosesser på. Her vil lokaldemokratitiltakene bli presenterte i sammenheng med lokale forutsetninger, og det vil bli lagt vekt på å få fem kunskap om hvilke sider med demokratiet som kan styrke seg ved å innføre ulike tiltak. Formålet med veilederen er at alle kommunene i hele landet kan hente inspirasjon med ulike måter å innvolvere innbyggere på.