Politiske partier

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd til drift. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

Ansvar og oppgaver

KMD er ansvarlig for tilskuddsordningen. Statistisk sentralbyrå (SSB) skal hente inn, sammenstille og offentleggjøre informasjon. Fylkesmannen tar imot søknadene og avgjør dem. Partilovnemnda er klageinstans.

Sentrale partier og partiledd inn i partiportalen

Fra 1. desember 2014 kan de sentrale partiorganisasjonene og ungdomsorganisasjonene søke om statstilskudd gjennom partiportalen.

Satser for utbetaling av statlig støtte

Gjennom et årlig rundskriv gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i tilknytning til partiloven.

Aktuelt nå

Informasjonsmøter for politiske partier

17.09.2016: Politiske partier over hele landet blir invitert til informasjonsmøter om statlig partistøtte og rapportering. Partiene kan velge mellom møter i Alta, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Statsbudsjettet 2016. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Rundskriv med retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2016 i tilknytning til partiloven.

Flere saker om Politiske partier

Dokumenter

Veileder til partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Lov om endringar i partiloven

Stortingets vedtak til lov om endringar i partiloven skal legge til rette for mer åpenhet og kontroll med finansieringen av politiske partier

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, meldinger, høringer og veiledninger.