Politiske partier

Regelverk og retningslinjer

Politiske partier som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskudd til drift. Statlig partistøtte gis på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå og fordeles som stemmestøtte (9/10) og grunnstøtte (1/10). Utbetaling av tilskudd forutsetter at partileddet har oppnådd stemmer ved siste valg.

Ansvar og oppgaver

KMD er ansvarlig for tilskuddsordningen. Statistisk sentralbyrå (SSB) skal hente inn, sammenstille og offentleggjøre informasjon. Fylkesmannen tar imot søknadene og avgjør dem. Partilovnemnda er klageinstans.

Sentrale partier og partiledd inn i partiportalen

Fra 1. desember 2014 kan de sentrale partiorganisasjonene og ungdomsorganisasjonene søke om statstilskudd gjennom partiportalen.

Satser for utbetaling av statlig støtte

Gjennom et årlig rundskriv gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i tilknytning til partiloven.

Aktuelt nå

Ny karantenelov skal gi økt tillit

- Vi ønsker å styrke tilliten og åpenheten i overganger mellom politikk, embetsverk og næringsliv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I statsråd i dag fremmet regjeringen forslag til en ny karantenelov. Med den nye loven skjerpes reglene for politikere og ansatte i statsadministrasjonen.

Flere aktuelle saker om Politiske partier

Dokumenter

Veileder til partilovforskriften

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

Lov om endringar i partiloven

Stortingets vedtak til lov om endringar i partiloven skal legge til rette for mer åpenhet og kontroll med finansieringen av politiske partier

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjoner, meldinger, høringer og veiledninger.