Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en midlertidig lov om endring i valgloven som gjør det mulig for politiske partier og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag til stortingsvalget i 2021 elektronisk. Den midlertidige lovendringen skal avhjelpe negative konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2020

Vår ref.: 20/2929

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i det vedlagte høringsnotatet en midlertidig lov om endring i valgloven som gjør det mulig for politiske partier og uregistrerte grupper å samle inn underskrifter på listeforslag til stortingsvalget i 2021 elektronisk. Den midlertidige lovendringen skal avhjelpe negative konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Forslaget gir departementet hjemmel til å gi forskrift om adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag.

Departementet vil gi Valgdirektoratet i oppdrag å utvikle en digital løsning for innsamling av elektroniske underskrifter.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på regjeringen.no.

For å sikre at den midlertidige loven kan tre i kraft snarest mulig, settes høringsfristen svært kort. Den korte høringsfristen er også bakgrunnen til at departementet sender forslaget til færre høringsinstanser enn vanlig.

Høringsfristen er mandag 1. juni kl. 15.00.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Sissel Lian
seniorrådgiver

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Alliansen
Arbeiderpartiet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Demokratene i Norge
Digitaliseringsdirektoratet
Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
Fremskrittspartiet
Helsepartiet
Høyre
Industri- og næringspartiet
Kristelig Folkeparti
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kystpartiet
Liberalistene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Partilovnemnda
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Statistisk Sentrabyrå
Valgdirektoratet
Venstre