Rundskriv

Statsbudsjettet 2016. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

1. Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2016 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102) og endringslov av 1.2.2013. 

Rundskrivet vil også bli lagt ut på KMDs hjemmeside på regjeringen.no under temaet Valg og demokrati -> Politiske partier. Det vil også bli lagt ut på FM-nett under "Felles-instrukser-og-retningslinjer"/Virksomhets- og økonomiinstruks for fylkesmannen 05.02.2016 oppgavenr. 5.5.7 Partistøtte".

Partilovnemnda har for 2016 fattet i alt 202 vedtak om avkortning av statlig partistøtte. Ytterligere vedtak forventes å foreligge senere i år. Vedtaksbrevene er tilgjengelig i Partiportalen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (FMSF) vil sørge for at statlig støtte holdes tilbake i samsvar med nemndas vedtak. 

Ved utbetaling av støtte for 2016 skal satsene i dette rundskrivet legges til grunn sammen med Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle valgstatistikk for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, jf. siste avsnitt.

Utbetalingen baseres på godkjente søknader for valgperioden med fradrag av søknader fra partiledd der Partilovnemnda har bestemt at hele eller deler av støtten skal holdes tilbake, jf. avsnittet over. Utbetalingen skjer fra FMSF for hele landet etter kontroll av de respektive søknader i det enkelte fylke.

2. Behandling av søknader

Fra 1.12.2014 har alle partier (lokale ledd, fylkesledd og sentrale partiledd) kunnet benytte seg av partiportalen: http://www.partistotte.no/

Her kan bl.a. partiene søke om støtte og bekrefte kontoopplysninger. Et partiledd søker kun én gang i valgperioden, jf. partiloven § 12 fjerde ledd og § 13 tredje ledd. Søknader som mottas i 2016, gjelder derfor for hele valgperioden så lenge søkeren ikke gir annen underretning. Det er et krav om at partileddet må eksistere på søknadstidspunktet.

Videre må partileddet bekrefte kontoopplysninger hvert år før statstilskuddet kan bli utbetalt, jf. partiloven § 12 sjette ledd eller § 13 femte ledd. Når et partiledd søker/bekrefter kontoopplysninger, må det samtidig oppgi hvem som er kontoinnehaver, hvem som har disposisjonsrett og adresseopplysninger til leder og kontaktperson for partileddet.

Det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet som FMSF administrerer, skal benyttes ved registrering og utbetaling av tilskudd til de politiske partiene. Søknadsskjema finnes på følgende lenke: http://www.partistotte.no/ og trykk «Logg på Partiportalen».

Partileddene kan også søke på papir

Siste frist for søknad om støtte/ bekrefte konto- og adresseopplysninger i år er 15. november 2016.

3. Utbetaling av tilskudd i 2016

Fylkesmennene er ansvarlig for utbetaling statlig støtte på kap. 520 post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner. Det er FMSF som administrerer utbetalingene på vegne av alle embeter. KMD betaler ut tilskudd til hovedorganisasjonene og de sentrale ungdomsorganisasjonene.

Tilskuddet til det enkelte partiledd blir utbetalt én gang per år. Hovedutbetalingen er 11. mars. FMSF vil også foreta utbetalinger den 1. juli, 20. september og 15. november.

De tre sistnevnte utbetalingene er for partiledd som har søkt om støtte eller bekreftet kontoopplysninger senere enn 11. mars. Pengene vil være på partileddets konto ca. 10 dager senere. Det skal ikke utbetales støtte for tidligere valgperioder.

4. Satser for 2016

Satsene for stemmestøtte og grunnstøtte på regionalt og lokalt nivå beregnes av KMD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisielle valgstatistikken fra sist foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Satsene legges for øvrig også automatisk inn i Partiportalen sammen med statistikkgrunnlaget. 

Ved beregning av tilskuddet for 2016 til det enkelte partiledd, skal følgende satser benyttes sammen med tabellene fra SSB:

Post   Sats (kr)
Post 71.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner 12,74
Post 71.02 Grunnstøtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner 1 301
Post 73.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner 

29,77

Post 73.02 Grunnstøtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner  45 157
Post 75 Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner  9,67

Merk at det gis kun ett grunnstøttebeløp pr. partiledd. Vilkåret er likevel at partileddet som det søkes støtte for, enten må ha fått minst 4 prosent av stemmene eller fått inn minst én representant i kommunestyret /fylkestinget ved siste valg. Felleslister, bestående av kun registrerte partier, gis ett grunnstøttebeløp pr. liste. Det skal verken utbetales stemmestøtte eller grunnstøtte til felleslister hvor et uregistrert parti er en del av listesamarbeidet.

Stortinget vedtok 12.12.2015 å videreføre bevilgningen på post 71 og 73 uendret fra i fjor. Bevilgningen på post 75 ble økt. Alle stemmestøttesatsene for 2016 har likevel økt sammenliknet med i fjor. Foruten den nevnte bevilgningsøkningen, skyldes dette at færre stemmer gikk til registrerte politiske partier i 2015 sammenliknet med foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg.  Grunnstøttesatsene har derimot gått ned – både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. For sistnevnte utgjør reduksjonen ca. 4 000 kroner. Reduksjonen i grunnstøttesatsene for 2016 skyldes at flere partiledd fikk minst 4 pst av stemmene og/eller vant representasjon i folkevalgt organ ved sist valg - sammenliknet med 2011-valget.

Eventuelle spørsmål om det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet i Partiportalen kan sendes til:
fmsfpolitiskeparti@fylkesmannen.no

Eventuelle spørsmål til rundskrivet kan sendes til:
jon@kmd.dep.no

 

Med hilsen                                                                        

Oskar Petter Jensrud (e.f.)
avdelingsdirektør
Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver