Partiloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV 2005-06-17 nr 102: Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven)

Lovens formål er:

  • å legge til rette for valg etter lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) gjennom en offentlig registreringsordning for de politiske partiene, 
  • å etablere rammer for partienes finansielle forhold som bidrar til å sikre dem et finansielt grunnlag gjennom offentlige tilskudd og ellers bidra til å øke partienes selvfinansieringsevne og uavhengighet og 
  • å sikre offentlighetens rett til innsyn og å motvirke korrupsjon og uønskede bindinger ved at det er åpenhet om finansieringen av de politiske partienes virksomhet. 
Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter