Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften)

Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) § 9, § 22 a første ledd, § 27 og § 28 første ledd.

Se også:

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov