Høring – utkast til endringer i partilovforskriften

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring utkast til endring i partilovforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.12.2013

Vår ref.: 13/2303

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring utkast til endring i partilovforskriften, jf partiloven § 18 første ledd. Forskriften vil bli gitt med hjemmel i partiloven § 22a første ledd.

Endringene i partiloven, jf. Prop.140 L (2011-2012), trådte i kraft 1. mars 2013. Nye regler om partienes årlige regnskaps- og bokføringsplikter er regulert i §§ 18a, 18b, 20a og 20b i partiloven, og trer i kraft 1. januar 2014.  

Plikten til å føre og innberette fullstendige regnskaper, som omfatter inntekter, kostnader, gjeld og eiendeler - og dessuten grunnleggende bokføringskrav, vil gjelde for partier eller partiledd med samlede årlige inntekter på 12 000 kroner eller mer (offentlig støtte ikke medregnet). I følge SSB vil ca 650 av i alt 3 220 partilag bli omfattet av lovendringene og forskriften. Det vises for øvrig til FADs brev av 13.2.2013 om endringene i partiloven, ikrafttredelse og overgangsbestemmelser.

Det er nødvendig med utfyllende regler for å tydeliggjøre regnskaps- og bokføringspliktene i loven. Endringene i forskriften vil tre i kraft samtidig med ovennevnte lovbestemmelser (1. januar 2014) og inngå som nye kapitler i partilovforskriften av 16. mars 2006.

Som forutsatt i Prop.140 L (2011-2012) bygger utkastets regler på etablerte prinsipper som følger av regnskapslov og bokføringslov. Departementet foreslår en rekke forenklinger i forhold til spesiallovgivningen for å skreddersy systemet til politiske partier, og for spesielt å ivareta hensynet til partilag uten regnskapsfaglig kompetanse.

Vi ber partienes fylkesorganisasjoner vurdere om det er behov for å legge saken fram for fylkesungdomsorganisasjonene og lokallagene.  

Merknader til de nye bestemmelsene må være departementet i hende senest 12. desember 2013. Av hensyn til arbeidet med å ferdigstille forskriften tar vi gjerne imot uttalelser på et tidligere tidspunkt, dersom det er mulig for høringsinstansene.

Departementet vil parallelt med høringen utarbeide en veileder til de nye forskriftsbestemmelsene om regnskapsføring. Veilederen vil bli kunngjort samtidig med forskriften. Dersom det er områder høringsinstansene ser særlig behov for veiledning på, ber vi også om tilbakemeldinger om dette.

 

Med hilsen

 

Cathrin Sætre (e.f.)
ekspedisjonssjef

Geir Uglum
fung. avdelingsdirektør

 

 

Vedlegg:
Høringsnotat

Alle departementer og SMK

Alle fylkesmenn

Alle fylkeskommuner

Alle registrerte politiske partiers hovedorganisasjoner, sentrale ungdomsorganisasjoner og fylkesorganisasjoner

Den norske Revisorforening

Finanstilsynet

Handelshøyskolen BI

Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening (NARF)

Norges Handelshøyskole (NHH)

Norsk Regnskapsstiftelse

Partilovnemnda

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Universitetene

Til toppen