Lov om endringar i partiloven – ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Stortinget har 10. januar 2013 vedtatt lov om endringar i partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). Lovendringene skal legge til rette for mer åpenhet og kontroll med finansieringen av politiske partier for å imøtekomme Europarådet v/GRECOs rekommandasjoner til Norge.

1. Innledning

Stortinget har 10. januar 2013 vedtatt lov om endringar i partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). Vedtaket er gjort etter forslag i en proposisjon til Stortinget om samme emne, jf. Prop. 140 L (2011-2012) og Innst. 155 L (2012–2013) fra kommunal- og forvaltningskomiteen.

Endringsloven, med unntak av ny §§ 18 a, 18 b, 20 a og 20 b, trer i kraft 1. mars 2013.

Ny §§ 18 a, 18 b, 20 a og 20 b trer i kraft 1. januar 2014.

Det er behov overgangsbestemmelser for å gjøre overgangen til fullstendig regnskapsplikt enklere for partiene og partileddene, jf også forskrift gitt i medhold av del II i loven. Det vises til nærmere redegjørelse i avsnitt 6 nedenfor.

2. Hovedinnholdet i endringsloven

Stortingets vedtak til lov om endringar i partiloven skal legge til rette for mer åpenhet og kontroll med finansieringen av politiske partier for å imøtekomme Europarådet v/GRECOs rekommandasjoner til Norge.

2.1  Kort omtale av viktige endringer

 • Loven innebærer at plikten til å sende inn årlige inntektsregnskaper utvides til å gjelde fullstendige regnskaper som inkluderer kostnader, gjeld og eiendeler. Plikten vil gjelde for partier eller partiledd med årlige inntekter over 12 000 kroner etter fradrag av all offentlig støtte.
 • Loven gir Partilovnemnda myndighet til å kontrollere riktigheten av innberettede opplysninger og partienes etterlevelse av plikter etter kap. 4 i loven. Det oppnevnes et særskilt kontroll-/veiledningsorgan (Partirevisjonsutvalget) som skal bistå nemnda i dette arbeidet.   

Videre innføres det:

 • en særskilt plikt til å innrapportere bidrag over 10 000 kroner mottatt under valgkamp innen fire uker etter mottak, jf § 18 fjerde ledd. Plikten vil gjelde alle partier og partiledd, uavhengig av valgnivå. Det redegjøres i avsnitt 3 nærmere for hvordan innberetning til Statistisk sentralbyrå (SSB) av valgkampbidrag skal foretas.
 • særskilte uavhengighets- og rotasjonskrav til partirevisorer. Reglene vil kun ha betydning for organisasjonsledd som etter 2005-loven har revisjonsplikt, dvs. partienes hovedorganisasjoner.
 • et større spekter av sanksjoner for brudd på partilovens bestemmelser. Først og fremst gjelder dette administrative sanksjoner, men loven inneholder også en bestemmelse om straff, i form av bøter eller inntil to års fengsel, for vesentlige eller gjentatte lovbrudd.
 • regler for tilbakebetaling av ulovlige bidrag til giver. Slik tilbakebetaling skal skje innen fire uker etter at bidraget er mottatt. Bidrag som ikke kan tilbakebetales til giver, skal overføres til statskassen innen samme tid. Det vises for øvrig til ny § 17 a.
 • tiltak for å øke sikkerheten i forbindelse med utbetalingen av statlige tilskudd, jf punkt 2.2 nedenfor.
 • plikt til å oppnevne kontaktperson for innberetninger til SSB, jf. punkt 3 nedenfor.

Se for øvrig også avsnitt 6.2 om endringer i rapporteringsfrister, terskelverdier og noteopplysninger etter §§ 18 og 20 i loven. For en fullstendig oversikt over alle endringer i partiloven vises det til Prop. 140 L (2011-2012) og lovtekst.

2.2 Nærmere om økt sikkerhet

Grunnprinsippene for den statlige tilskuddsordningen videreføres uendret, herunder hvilke partier og partiledd som har rett til å søke om tilskudd og hvordan dette fordeles.

Endringsloven innfører tiltak for å øke sikkerheten rundt utbetalingene av statlige tilskudd. § 11 nytt femte ledd gjelder partienes hovedorganisasjoner og sentrale ungdomsorganisasjoner og lyder:

(5) Før statlig støtte kan utbetales, skal søker gi departementet opplysninger om hvilken bankkonto utbetalingen skal skje til og hvem som har disposisjonsrett. Bekreftelse skal gis minst én gang årlig.

Tilsvarende regler gjelder på regionalt og kommunalt nivå. § 12 nytt sjette ledd og § 13 nytt femte ledd har samme ordlyd:

Før statlig støtte kan utbetales, skal søker gi fylkesmannen opplysninger om hvilken bankkonto utbetalingen skal skje til, navn på kontoinnehaver og hvem som har disposisjonsrett. Bekreftelse skal gis minst én gang årlig.

Det redegjøres i avsnitt 5 for hvordan denne plikten kan oppfylles i det elektroniske søknadssystemet som er etablert for partiledd på regionalt og lokalt nivå.

Departementet ber om at partier og partiledd er raske med å gi nødvendig informasjon til hhv departementet og fylkesmennene slik at det ikke oppstår forsinkelser i utbetalingene av tilskudd. Opplysningene må inneholde kontonummer samt navn, adresse, mobiltelefon og epost til kontoinnehaver og eventuelle personer med disposisjonsrett.

3. Om valgkamprapportering

I hht § 18 fjerde ledd har alle partier og partiledd i valgår, dvs. fra 1. januar til og med utløpet av siste fredag før valgdag, særskilt plikt å innberette mottatte bidrag over 10 000 kroner. Fristen for å rapportere er innen fire uker fra bidrag er mottatt. Identiteten til bidragsyter skal opplyses i samsvar med § 20 femte ledd. Innberetning av valgkampbidrag skal for første gang foretas i tilknytning til stortingsvalget i 2013. Alle bidrag mottatt fra og med endringslovens ikrafttredelse 1. mars 2013 til og med utgangen av 6. september skal innberettes særskilt til SSB og vil bli offentliggjort før valget. Ved senere valg, første gang ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015, skal alle bidrag mottatt fra og med 1. januar 2015 til utløpet av siste fredag før valgdag, innrapporteres. For øvrig kommer bidrag mottatt i valgår inn under reglene i §§ 19 og 20.

Innberetning foretas via et tilrettelagt skjema (RA-0720) i Altinn portalen. Veiledningen med detaljert beskrivelse av pålogging og utfylling kommer i egen sending fra SSB. Veiledningen vil også ligge i Altinn. Den vil også bli gjort tilgjengelig for nedlasting under ”Valgkampbidrag” på www.partifinansiering.no .

Dersom et partiledd selv ikke har mulighet til å rapportere direkte til SSB, vil det bli lagt til rette for at innberetningen kan foretas via fylkesleddet og/eller sentralleddet. Bidragene vil kort tid etter innberetningen bli offentliggjort på ovennevnte nettside. Før offentliggjøring vil kontaktpersoner i tilhørende fylkesparti, eventuelt partiet sentralt, bli kontaktet av SSB for verifisering av innrapporterte opplysninger. SSB vil ikke offentliggjøre innberetninger / opplysninger uten at denne kontrollen er gjennomført.

4. Opplysninger om kontaktperson

Endringsloven har en særskilt bestemmelse om kontaktperson i § 21 (nytt) tredje ledd i forbindelse med innberetninger til SSB. Bestemmelsen lyder:

(3) Partiet eller partileddet skal minst én gang årlig gi det sentrale registeret for ordningen opplysninger om hvem som er oppnevnt som kontaktperson. Opplysningene skal bekreftes av partiets hovedorganisasjon.

Plikten til å melde informasjon om kontaktperson påligger det enkelte organisasjonsledd. Opplysninger om kontaktpersoner meldes inn som en del av den årlige innberetning til SSB. SSB vil hvert år i mars/april kontakte hovedorganisasjonene for å verifisere kontaktopplysninger fra tidligere innberetninger.

5. Om rapportering av informasjon om kontoforhold på lokalt og regionalt nivå

Det elektroniske søknadsskjemaet som har vært i bruk siden 2008, blir endret slik at partileddene, i tillegg til å søke om tilskudd, kan bekrefte konto- og personopplysninger. I tillegg blir det lagt et skjema (pdf-fil) på fylkesmennenes nettsider som kan lastes ned, fylles ut og sendes som e-post (eller vanlig post) til Fylkesmannen i det respektive fylket. Dette gjøres for å tilpasse dagens løsning til endringsloven i overgangen fram til et oppdatert datasystem er på plass.

Systemet for elektroniske søknader om statlig partistøtte vil bli oppdatert slik at det oppfyller kravene i endringsloven. Konkret gjelder dette krav til sikkerhet for innsending av søknader, herunder bekreftelse av konto- og personopplysninger. Det er aktuelt å bruke pålogging via ID-porten. Informasjonen på fylkemennenes nettsider vil bli endret slik at den dekker alle relevante forhold som følger av endringsloven. Det vil bli gitt nærmere informasjon om endringene og tidspunktet for når disse iverksettes.

6. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Nedenfor redegjøres det for partienes årlige rapporteringsplikter for inneværende år samt for 2014 og 2015.

6.1 Rapportering for regnskapsåret 2012

Registrerte politiske partier og partiledd er i hht gjeldende partilov (lov 17.6.2005 nr. 102 – heretter omtalt som ”2005-loven”) kapittel 4 pålagt plikt til årlig å avgi innberetninger om sine inntekter. Etter § 18 tredje ledd i 2005-loven gjelder reglene om forenklet innberetning for partier og partiledd som har hatt samlede inntekter på under 10 000 kroner etter fradrag av all offentlig støtte. § 20 har regler om når verdien av bidrag og bidragsyters identitet skal oppgis særskilt. Plikten til særskilt å oppgi bidrag fra én og samme bidragsyter samt å oppgi bidragsyters identitet gjelder når bidraget til sammen utgjør en verdi på mer enn:

 • 30 000 kroner på sentralt nivå
 • 20 000 kroner på fylkeskommunalt nivå
 • 10 000 kroner på kommunalt nivå

2005-loven skal legges til grunn for innrapporteringen av 2012-tall. Dette omfatter reglene for når regnskapsplikten inntrer, når verdien av bidrag og bidragsyters identitet skal oppgis særskilt samt tidsfrist for innrapporteringen. Fristen til å innrapportere inntektstall for 2012 er 1. juli 2013.

Endringsloven vil derfor ikke få noen virkning på den rapporteringen partier og partiledd skal foreta for regnskapsåret 2012. Fra 2013 vil SSB benytte Altinn som elektronisk rapporteringsplan – istedenfor IDUN. SSB vil komme tilbake med nærmere informasjon og veiledning om denne overgangen senere.

6.2 Rapportering for regnskapsåret 2013

Endringsloven innebærer ingen endringer i grunnlaget for den årlige rapporteringen av inntekter som partier og partiledd allerede foretar. Dette betyr at reglene i § 19 om hva innberetningen skal innholde (fullstendig oversikt over inntekter), hvordan inntektene skal kategoriseres samt definisjon av bidrag, er videreført uendret.

Beløpsgrensene for når regnskapsplikten inntrer og når særskilt flagging av bidrag og bidragsytere skal foretas, er forhøyet i forhold til 2005-loven. Etter § 18 tredje ledd i endringsloven vil reglene om forenklet innberetning gjelde for partier og partiledd som har hatt samlede inntekter på under 12 000 kroner etter fradrag av all offentlig støtte. Etter § 20 første ledd i endringsloven inntrer plikten til særskilt å innberette bidrag fra én og samme bidragsyter samt å oppgi bidragsyters identitet, når bidraget til sammen utgjør en verdi på mer enn:

 • 35 000 kroner på sentralt nivå
 • 23 000 kroner på fylkeskommunalt nivå
 • 12 000 kroner på kommunalt nivå

Merk at de nye beløpsgrensene gjelder for årlige innberetninger. Endringsloven innfører særskilt plikt til å innberette alle valgkampbidrag på mer enn 10 000 kroner innen fire uker etter mottak, jf avsnitt 3 over.

Det vises også til endringsloven § 20 nytt tredje ledd om at det skal gis erklæring om sponsoravtaler dersom verdiene av ytelsen(e) fra den det er inngått avtaler med overstiger ovennevnte beløpsgrenser. Det vises særskilt også til nytt fjerde som lyder:

(4) Bidrag til organisasjoner eller enheter som direkte eller indirekte kontrolleres av eller på annen måte er knyttet til parti eller partiledd som nevnt i § 1 tredje ledd, oppgis særskilt i tilknyttet partiledds innberetning dersom samlet verdi overskrider beløpsgrensene i første ledd. Bidragsyters identitet skal oppgis i samsvar med femte ledd.

Som det framgår Prop. 140 L (2011-2012) avsnitt 6.1.3 (side 90), vil regelen også gjelde bidrag gitt i valgkampperioden.

For regnskapsåret 2013 legger departementet til grunn at partienes plikt til årlig å innberette inntektstall skal innfris etter reglene i endringsloven. Fristen vil være 1. juni 2014.

6.3 Rapportering for regnskapsåret 2014

I forbindelse med innføringen av plikt til å innberette fullstendige regnskaper som omfatter inntekter, kostnader, gjeld og eiendeler, er det behov for utfyllende forskrifter, retningslinjer og veiledningsmoduler. Departementet tar sikte på at det nødvendige forvaltningsapparatet skal være på plass i god tid før 1. januar 2014. Ved sanksjon av loven er det forutsatt at partienes plikt til å føre og innrapportere fullstendige regnskaper etter de nye reglene skal gjelde fra samme dato, dvs fra regnskapsåret 2014. Dette innebærer at partiene og partileddene må tilpasse seg de nye regnskapsreglene i §§ 18 a, 18 b, 20 a og 20 b reglene fra og med 1. januar 2014.

Første innrapportering av fullstendige regnskapstall blir 1. juni 2015. Som nevnt over, vil SSB tilrettelegge for at innrapporteringen fra 2013 skjer via Altinn.

Eventuelle spørsmål om:

 • endringsloven kan rettes til FAD v/ seniorrådgiver Jens-Oscar Nergård, epost: jon@fad.dep.no
 • om systemet for innrapporteringer til Statistisk sentralbyrå kan rettes til Tor Henriksen, epost: partifin@ssb.no
 • om søknader om tilskudd og bekreftelse av kontoopplysninger kan rettes til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/Arne Sandnes, epost: fmsfasa@fylkesmannen.no

Departementet ber om at partiledd som ikke står som adressat for dette brevet, informeres om innholdet.

Brevet vil også være tilgjengelig på FADs hjemmeside på regjeringen.no under ”Tema”, ”Politiske partier”

 

Med hilsen

 

Oskar Petter Jensrud (e.f.)
avdelingsdirektør

Jens-Oscar Nergård
Seniorrådgiver

 

 

 

Kopi:
Statistisk sentralbyrå
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane