Forskrift om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partilovforskriften)

Fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16. mars 2006 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 102 om visse forhold vedrørende de politiske partiene (partiloven) § 9, § 22 tredje ledd og § 27.

 Forskriften trer i kraft fra 1. april 2006. Fra samme tid oppheves forskrift 24. november 2005 nr. 1433 om registrering av politiske partier.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov