Ansvar og oppgaver

De administrative oppgavene i tilknytning til partiloven (lov om visse forhold vedrørende politiske partier) er lagt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og statsforvalterne. Departementet utbetaler partistøtte til partiorganisasjoner på sentralt nivå.

Partilovnemnda er tillagt all myndighetsutøvelse i enkeltsaker etter partiloven. Nemnda har blant annet myndighet til å kontrollere at partienes og partileddenes innberetninger til det offentlige er korrekte og kan sansksjonere brudd på partilovens bestemmelser, jf kapittel 5 i loven.

Statistisk sentralbyrå (SSB) skal innhente, sammenstille og offentliggjøre informasjon om partienes finansielle forhold, jf kapittel 4 i loven.

Statsforvalterne behandler søknader om tilskuddet over post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner. I tillegg er statsforvalterne tillagt oppgaven med å føre register over alle partier og partilag/-ledd (inkludert fylkesungdomsorganisasjoner) på lokalt og regionalt nivå som søker om og mottar tilskudd etter §§ 12 og 13 i loven.

Statsforvalteren i Vestland administrerer det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet for partiledd på regionalt og kommunalt nivå, statsforvaltere og Partilovnemnda. Statsforvalteren i Vestland koordinerer utbetalingen av statlig partitilskudd på vegne av alle statsforvaltere.