Ansvar og oppgaver

De administrative oppgavene i tilknytning til partiloven (lov om visse forhold vedrørende politiske partier) er lagt til Kommunal- og distriktsdepartementet og statsforvalterne. Departementet utbetaler partistøtte til partiorganisasjoner på sentralt nivå.

Partilovnemnda er tillagt all myndighetsutøvelse i enkeltsaker etter partiloven. Nemnda har blant annet myndighet til å kontrollere at partienes og partileddenes innberetninger til det offentlige er korrekte og kan sansksjonere brudd på partilovens bestemmelser, jf kapittel 5 i loven.

Statistisk sentralbyrå (SSB) skal innhente, sammenstille og offentliggjøre informasjon om partienes finansielle forhold, jf kapittel 4 i loven.

Statsforvalteren i Vestland behandler søknader om statlig tilskudd over post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner. Dette gjøres via partiportalen.no.