Høring – Forslag til ny valgforskrift og endringer i forskrift om valg til Sametinget

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny valgforskrift og endringer i forskrift om valg til Sametinget. Forslagene er hovedsakelig av praktisk/teknisk art, blant annet om bruk av elektronisk valggjennomføringssystem, opptelling og krav til universell utforming av valglokaler og valgutstyr.

Status: På høring

Høringsfrist: 03.09.2024

Vår ref.: 24/2259

Kommunal- og distriktsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny valgforskrift og endringer i forskrift om valg til Sametinget.

Forslagene er hovedsakelig av praktisk/teknisk art, blant annet om bruk av elektronisk valggjennomføringssystem, opptelling og krav til universell utforming av valglokaler og valgutstyr. Det er derfor viktig at valgansvarlig i kommunene og fylkeskommunene ser nøye på forslaget.

Høringsuttalelsene skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne nettsiden www.regjeringen.no/id3041351. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt i høringslisten.

Høringsfristen er 3. september 2024.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Jan Morten Sundeid
fagdirektør

Alliansen - Alternativ for Norge
Arbeiderpartiet
Arkivverket 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De Kristne
Den Norske Advokatforening
Det liberale folkepartiet
Direktoratet for byggkvalitet
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Diskrimineringsnemnda
Faglig Forum for Formannskapssekretærer
Folkets parti 
Foreningen Norges døvblinde
Fremskrittspartiet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Helsepartiet
Høyre
Industri- og næringspartiet
Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi
Kartverket
Konservativt
Kristelig Folkeparti
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kystpartiet
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Liberalistene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen lokalstyre
Medietilsynet
Mental Helse
Miljøpartiet De Grønne
MIRA-senteret
Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
Nordkalottfolket
NORDEM
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norges Juristforbund
Norges Kommunistiske Parti
Norgesdemokratene
Norske Samers Riksforbund
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk pensjonistforbund
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk Studentorganisasjon
Norsk telegrambyrå AS
Partiet De Kristne
Partiet Sentrum
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Posten Norge AS
Rødt
Rådet for et aldersvennlig Norge
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Samefolkets parti
Samenes folkeforbund
Sametinget
Sametingets ungdomspolitiske utvalg, SUPU
Samfunnspartiet
Senter for likestilling
Senterpartiet
Sivilombudet
Skattedirektoratet
Statens Kartverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Stortinget
SV - Sosialistisk Venstreparti
Sysselmesteren på Svalbard
Unge funksjonshemmede
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Valgdirektoratet
Valgforum
Venstre
 
Kommunene
Fylkeskommunene
Departementene
Statsforvalterne