Valgobservasjon

Valg

Formålet med valgobservasjon er å vurdere hvorvidt valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg.

Rammeverket om valgobservasjon omfatter blant annet FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Andre relevante dokumenter er OSSEs Københavndokument fra 1990, Europarådets standarder innenfor valg og valgobservasjon, OSSEs erklæring om internasjonal valgobservasjon og etiske retningslinjer for valgobservatører og OSSEs Sikkerhetspakt for Europa fra 1999 (”Charter for European Security”).

Valgobservasjon i Norge

I Norge kan valgobservasjon gjennomføres av valgobservatører tilsluttet  norske eller internasjonale oppdrag for valgobservasjon Norske og internasjonale oppdrag for valgobservasjon forventes å rapportere sine funn, konklusjoner mv. i tråd med internasjonale standarder.

Mellomstatlige og norske eller internasjonale ikke-statlige organisasjoner og sammenslutninger som ønsker å gjennomføre valgobservasjon i Norge må søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å bli akkreditert. Departementet utsteder akkrediteringsbevis i henhold til valgloven § 15-10. Mer detaljert informasjon om valgobservasjon og Norges forpliktelser finnes i kapittel 25 i valghåndboken.

Søknad om akkreditering må inneholde følgende informasjon:

  • Angivelse av ansvarlig søkerorganisasjon
  • Angivelse av hvilket valg observasjonen gjelder og formålet med observasjonen
  • Navn og fødselsdato på de personene som skal observere
  • Navn på organisasjonen/sammenslutninger de representerer
  • Kopi av vedkommendes pass, der bilde og passnummer fremgår. Dersom slikt bevis er vanskelig å frembringe, kan annen form for identifikasjon med bilde aksepteres.
  • Kontaktinformasjon, telefonnummer og e-postadresse under oppholdet i Norge.

Observasjon eller besøk?

Valglokaler, opptellingslokaler og valgmyndigheter kan besøkes uten å være akkreditert som valgobservatør, hvis den lokale valgmyndigheten tillater det og besøket ikke forstyrrer gjennomføringen av valget. Besøk må avtales på forhånd med den aktuelle valgmyndigheten.

Veileder for valgobservasjon i Norge

Veilederen inneholder både norsk og engelsk tekst. Den gir informasjon om prosedyre for søknad om akkreditering, hva som er gjenstand for valgobservasjon og retningslinjer for valgobservatører (”Code of conduct for observers”). 

Veileder for valgobservatører i Norge (pdf). Utgitt september 2021.

Formålet med valgobservasjon

Formålet med valgobservasjon er å vurdere hvorvidt valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg.

Valg omhandler grunnleggende sivile og politiske rettigheter, og valgobservasjon bidrar dermed til å beskytte disse rettighetene. Valg skal finne sted i omgivelser preget av tillit, åpenhet og ansvarlighet, og som gir velgere et valg mellom forskjellige politiske alternativer.

En god demokratisk valgprosess forutsetter at loven følges, respekt for ytringsfrihet og frie medier, rett til å etablere politiske partier og konkurrere om å bli valgt, ikke-diskriminering og likestilling for alle borgere og frihet fra trusler. Valgobservasjon styrker ansvarlighet og åpenhet, og forsterker dermed både nasjonal og internasjonal tillit til valgprosessen.

Valgobservasjon gjennomført i Norge

Ved stortingsvalget i 2017 observerte et ekspertteam fra OSSE deler av valggjennomføringen. De observerte særskilt hvordan den nye inndelingen av den sentrale valgadministrasjonen i Norge fungerer, bruken av det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA og hvordan Norge monitorerer partifinansiering.

Les rapporten på OSSEs nettside:
[engelsk tekst]  [norsk tekst]  

Se opppfølgingsrapporten fra departementet: Response to OSCE'S Election Expert Team report from the 2017 parliamentary elections (pdf) - engelsk tekst.

Ved stortingsvalget i 2013 observerte et team av valgeksperter fra OSSE deler av valggjennomføringen. De så spesielt på endringer i regelverket, blant annet med hensyn til partifinansiering, det nye elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA og forsøket med internettstemmegivning.  

Les rapporten på OSSEs nettside: [engelsk tekst]  [norsk tekst]  

Se oppfølgingsrapporten fra departementet (pdf-format) - engelsk tekst.

Også det amerikanske Cartersenteret hadde en valgobservatør, en såkalt ”Expert Study Mission”, som fulgte forsøket med internettstemmegivning, i nært samarbeid med valgobservtørene fra OSSE.

Rapporten fra Cartersenteret er ikke en valgobservasjonsrapport eller en direkte evaluering av det norske forsøket. Konklusjonene og anbefalingene i rapporten retter seg mot alle som er interesserte i eller involvert i gjennomføring eller observasjon av internettvalg. 

Se rapporten: Internet Voting Pilot: Norway's 2013 Parliamentary Elections (PDF). Rapporten har kun engelsk tekst.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 ble det gjennomført et forsøk med e-valg. Velgere i 10 kommuner kunne forhåndsstemme via Internett. En ekspertgruppe fra OSSE (Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa) fulgte gjennomføringen av forsøket. 

Se OSSE-rapporten "Internet voting pilot project local government elections 12 September 2012" på OSSEs nettside.

Se opppfølgingsrapporten fra departementet av 8.2.2013 (pdf-format). 

I 2009 observerte OSSE gjennomføringen av stortingsvalget. Valgobservasjonen ble gjennomført i regi av OSSE sitt ODIHR kontor i Warszawa. OSSEs rapport fra observasjonen ble lagt frem 27. november 2009 [norsk].

Departementet la 31. mai 2010 frem sin rapport til OSSE om hvordan departementet planlegger å følge opp OSSE sine merknader til gjennomføringen av stortingsvalget.

Se oppfølgingsrapporten (Response Report) (pdf-format).

Aktuelle dokumenter 

Valgobservasjon

Demokratiske prinsipper for valg

  • Regler for god praksis i valgsaker / Code of good practice in Electoral Matters, Europarådet, 2002  [norsk]  [engelsk] pdf-format

Lenker til andre nettsider som har informasjon om valgobservasjon: